ประสิทธิภาพของยาอัลเบนดาโซลในการรักษาโรคพยาธิสตรองจิลอยดิเอสิส
จีรวรรณ ศรีเพียงจันทร์, ทิพภาพร รงค์รุ่งเรือง*, วิรัช จั่นหนู, สมคิด แก้วมณี
Department of Parasitology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkoknoi, Bangkok 10700, Thailand.
บทคัดย่อ
ผู้รายงานได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยา albendazole ในการรักษาโรคพยาธิ strongyloidasis ทำในผู้ป่วย 55 ราย โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยวิธีสุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วยผู้ป่วย 27 คน ได้รับ albendazole 200 มก. วันละสองครั้ง เป็นเวลาห้าวันติดต่อกัน กลุ่มที่สองประกอบด้วยผู้ป่วย 28 ราย ได้รับ alobendazole 200 มก. วันละสองครั้งเป็นเวลาสามวันติดต่อกันและให้ยาขนาดเดิมซ้ำอีกสามวันถัดมา การประเมินผลการรักษาทำในวันที่ 14, 30 หลังการให้ยา อัตราการหายเท่ากับร้อยละ 96.3 ในกลุ่มแรกและร้อยละ 96.4 ในกลุ่มที่สอง ประสิทธิผลการรักษาโรคพยาธิ strongloidiasis ด้วยยา albendazole ทั้งสองขนานไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลข้างเคียงของยาพบน้อยและไม่รุนแรง
ที่มา
วารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย ปี 2537, September-December ปีที่: 11 ฉบับที่ 3 หน้า 113-116
คำสำคัญ
Albendozole, Stronggyloidiasis, Strongyloides stercoralis