ประสิทธิภาพของคลอเฟนิรามีนและซูโดเอฟิดรีนในการรักษาอาการของโรคหวัด
สุกัญญา คันธาวัฒน์, สุกิจ รุ่งอภินันท์, สุปราณี ฟูอนันต์
Clinical Pharmacology, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand.
บทคัดย่อ
                ได้ศึกษาผลของยาต้านฮีสตามีนและยาลดอาการคัดจมูกในการรักษาอาการของโรคหวัด โดยเปรียบเทียบกับยาหลอก ในผู้ป่วยโรคหวัดจำนวน 35 ราย ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับยาชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยการสุ่มดังนี้ คลอเฟนิรามีน 10 ราย ซูโดเอฟิดรีน 12 ราย หรือได้รับยาหลอก 13 ราย ทั้งสามกลุ่มได้รับยาเป็นเวลา 6 วัน ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินคะแนนอาการ, คะแนนการตรวจโพรงจมูก, และค่าความต้านทานในจมูกที่วัดโดย anterior rhinomanometer ก่อนและหลังการรักษา เวลา 30, 60 , 120 นาที และวันที่ 2, 4, และ 6 หลังการรักษา ผลการศึกษาพบว่าซูโดเอฟิดรีนสามารถช่วยลดอาการคัดจมูกและปวดศีรษะได้ดีในช่วงฉับพลัน (120 นาทีแรก) คลอเฟนิรามีนไม่มีผลในการรักษาอาการโรคหวัดอย่างมีนัยสำคัญ และยังเกิดอาการข้างเคียงมากกว่ากลุ่มที่เหลือทั้งสองกลุ่ม และพบว่าการตรวจความต้านทานในจมูกโดย anterior rhinomanometer จะได้ผลสอดคล้องกับอาการคัดจมูกของผู้ป่วยโรคหวัด ถึงแม้จะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
ที่มา
เชียงใหม่เวชสาร ปี 2539, December ปีที่: 35 ฉบับที่ 4 หน้า 139-147