การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ถุงเจลให้ความเย็นในการลดระดับความปวดหลังผ่าตัดคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์: การศึกษาทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบ
พัชรีญา ศิริพานทอง, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ*, ปริญญา ชำนาญ
Department of Obstetrics and Gynecology, Sanpasitthiprasong Hospital, Ubonratchathani 34000, Thailand; E-mail: [email protected]
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ถุงเจลให้ความเย็นในการลดระดับความปวดหลังผ่าตัดคลอดบุตร
วัสดุและวิธีการ: หญิงตั้งครรภ์หลังผ่าตัดคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำนวน 34 ราย ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง 18 มีนาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกรายได้รับการระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาชาและยาแก้ปวดในกลุ่มอนุพันธ์ของฝิ่นเข้าช่องนํ้าไขสันหลัง ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 17 คนโดยสุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ได้รับถุงเจลให้ความเย็นประคบบริเวณแผลผ่าตัดเป็นเวลา 20 นาที อีกกลุ่มคือกลุ่มควบคุมไม่ได้รับถุงเจลให้ความเย็น บันทึกระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดโดยใช้ภาพอนาล็อกมาตราส่วน (visual analog scale; VAS)โดยตัวผู้เข้าร่วมการวิจัยเองที่ 2 ชั่วโมงหลังคลอด (ก่อนได้รับถุงเจลให้ความเย็น), 6 ชั่วโมงหลังคลอด (4 ชั่วโมงหลังได้รับถุงเจลให้ความเย็น) และ 24 ชั่วโมง หลังคลอด รวมถึงบันทึกปริมาณยาแก้ปวดที่ต้องการเพิ่มเติม, การตกเลือดหลังคลอด, การติดเชื้อของแผลผ่าตัด, ความ พึงพอใจ, ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และผลข้างเคียงจากการใช้ถุงเจลให้ความเย็น
ผลการศึกษา: ระดับความเจ็บปวดที่ 6 ชั่วโมงหลังคลอด ในกลุ่มที่ได้รับถุงเจลให้ความเย็นน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง มีนัยสำคัญ ค่าเฉลี่ยระดับความเจ็บปวด (mean pain score ± SD) 3.53 ± 2.12 และ 5.44 ± 1.56 ในกลุ่มควบคุม (p = 0.005), ในขณะที่ระดับความเจ็บปวดตั้งต้นที่ 2 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงหลังคลอด ไม่แตกต่างกัน ความต้องการยาแก้ปวดเพิ่มเติม การตกเลือดหลังการผ่าตัดคลอด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล การติดเชื้อของแผลผ่าตัดคลอดไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญทางด้านสถิติ ส่วนความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงมากทั้งสองกลุ่มแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยสำคัญทางด้านสถิติ นอกจากนี้ยังไม่พบอาสาสมัครใดมีผลข้างเคียงจากการได้รับถุงเจลให้ความเย็น
สรุป: การใช้ถุงเจลให้ความเย็นเพื่อช่วยลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดคลอดสามารถช่วยลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัดคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมงหลังคลอด
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2565, January-February ปีที่: 30 ฉบับที่ 1 หน้า 15-24
คำสำคัญ
Cesarean delivery, postoperative pain, การผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง, ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด, cold gel pack, ถุงเจลให้ความเย็น