ประสิทธิผลและความปลอดภัยของแชมพูสารสกัดใบยอผสมข่า เปรียบเทียบกับโลชั่นเบนซิลเบนโซเอตในการกาจัดเหา
กัลย์จิรัตน์ อินทผลัญ, วันนิศา รักษามาตย์, ธวัชชัย กมลธรรม*
หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 10300
บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของแชมพูสารสกัดใบยอและข่าเปรียบเทียบกับโลชั่นเบนซิลเบนโซเอตในการกาจัดเหา วิธีการศึกษา: ตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ที่เป็นเหาจานวน 36 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้แชมพูสารสกัดใบยอและข่า 18 คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้โลชั่นเบนซิลเบนโซเอต 18 คนนาน 28 วัน ใช้แบบประเมินการตรวจนับเหา แบบประเมินความปลอดภัยในการใช้แชมพูสารสกัดใบยอและข่าและโลชั่นเบนซิลเบนโซเอต และแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยไคว์สแควร์ และทีเทสต์ ผลการศึกษา: แชมพูสารสกัดใบยอและข่ามีประสิทธิผลในการกาจัดเหาดีกว่าและมีความปลอดภัยมากกว่าโลชั่นเบนซิลเบนโซเอตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ความพึงพอใจต่อการใช้แชมพูสารสกัดใบยอและข่าสูงกว่าโลชั่นเบนซิลเบนโซเอตอย่างมีนัยสาคัญ (P-value < 0.05) สรุป: แชมพูสารสกัดใบยอและข่ามีประสิทธิผลและความปลอดภัยที่ดีกว่าในการกาจัดเหาเมื่อเปรียบเทียบกับโลชั่นเบนซิลเบนโซเอต
 
ที่มา
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร) ปี 2565, February ปีที่: 17 ฉบับที่ 1 หน้า 9-14
คำสำคัญ
head lice, shampoo, Indian mulberry leaf, galanga, benzyl benzoate, เหา, แชมพู, ใบยอ, ข่า, เบนซิลเบนโซเอต