การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้อิมมูนบาบัดชนิดอมใต้ลิ้นในการรักษาผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐานในประเทศไทย
ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของอิมมูนบาบัดชนิดอมใต้ลิ้นเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐานตามคาแนะนาของบัญชียาหลักแห่งชาติหากนามาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นในบริบทของประเทศไทย วิธีวิจัย: การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลและการประเมินต้นทุนผลประโยชน์ถูกนามาใช้ในการศึกษานี้ การวิเคราะห์ผลการรักษาทาใน 3 ปีโดยใช้มุมมองของผู้ป่วย ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ และต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดในการวิจัยใช้ข้อมูลจากบริบทการรักษาของประเทศไทยโดยปรับอัตราลดร้อยละ 3 ราคายาอ้างอิงตามราคากลางยาและจากการสอบถามแพทย์และผู้ป่วย ส่วนข้อมูลปีสุขภาพและระยะเวลาการรักษา อ้างอิงจากการทดลองทางคลินิก ผลการวิจัย: การใช้อิมมูนบาบัดชนิดอมใต้ลิ้นเดี่ยว ๆ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้เพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นและโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐาน ในระยะเวลา 3 ปี พบ ICER (incremental cost effectiveness ratio) เท่ากับ 157,928.79 และ 122,849.89, 127,185.94 บาท/QALY (quality-adjusted life years) ตามลาดับ สรุป: การใช้อิมมูนบาบัดชนิดอมใต้ลิ้นเดี่ยว ๆ มีต้นทุนประสิทธิผลในการใช้เพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นและโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคดังกล่าวเมื่อคานวณค่าใช้จ่ายตามบริบทของประเทศไทย
 
ที่มา
วารสารเภสัชกรรมไทย ปี 2565, April-June ปีที่: 14 ฉบับที่ 2 หน้า 276-288
คำสำคัญ
health economic evaluation, sublingual immunotherapy, asthma patients with allergic rhinitis, house dust mite induced allergic rhinitis, การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, อิมมูนบาบัดชนิดอมใต้ลิ้น, ผู้ป่วยโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้, โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่น