ผลการใช้ submucosal CO2 laser ในการรักษาโรคเยื่อบุโพรงอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
เฉลิมเกียรติ สังขนครา
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 Email: [email protected]
บทคัดย่อ
บทนำ: โรคเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้มักทำให้เกิดการบวมของเนื้อเยื่อในโพรงจมูกและเกิดอาการคัดแน่นจมูกซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติโสตศอนาสิกวิทยา    การรักษาภาวะคัดแน่นจมูกมีหลากหลายวิธีโดยวิธีเริ่มแรกมักใช้การรักษาด้วยยาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาลดอาการคั่งของเลือด (decongestant)  ยาต้านฮิสตามีน (anti-histamine)  ยากลุ่ม antileucotrienes เป็นต้น แต่เมื่อการรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผลการผ่าตัดในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้ เช่นการผ่าตัดเนื้อเยื่อบางส่วนออก การจี้ด้วยความร้อนความเย็นในการทำวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีรักษาด้วย CO2laser ในชั้นใต้พื้นผิว (submucosa) เพื่อทำให้เกิด submucosal fibrosis ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ที่หายใจเข้าลดลงได้และส่งผลกระทบต่อเซลล์ขนพัดโบกน้อย  ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ง่าย ผลข้างเคียงน้อย และได้ผลสัมฤทธิ์ดี  วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้ submucosal CO2laser ในการรักษาโรคเยื่อบุโพรงอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ที่มีอาการคัดแน่นจมูกและทำการประเมินผลโดยการใช้ nasal symptom score  วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบ Prospective randomized control trial โดยทำการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยโรคเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ที่มีอาการคัดแน่นจมูกตลอดปี ซึ่งมาตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่มงานโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563ถึง วันที่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จำนวน ทั้งสิ้น 42 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 23 คนและผู้หญิง 19 คน แล้วทำการสุ่มผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วย submucosal CO2 laser 21 คน โดยการใช้ซองสุ่มตัวอย่าง ส่วนอีก 21 คนเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วย submucosal CO2 laser ติดตามผลการรักษานาน 12 สัปดาห์  ผลการศึกษา เมื่อทำการติดตามผลของการใช้ submusocal CO2laser ในการรักษาผู้ป่วยเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ ที่มีอาการคัดแน่นจมูกตลอดปี จนถึงสัปดาห์ ที่1, 3, 6 และ 12 พบว่า ได้ผลดีในแง่ของการลดอาการคัดจมูก สารคัดหลั่งในจมูก อาการคันและอาการจาม เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ submucosal CO2laser อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  สรุป การใช้ submucosal CO2laser เป็นทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่งที่ดีในการรักษาผู้ป่วยเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ที่มีอาการคัดแน่นจมูกตลอดปี ซึ่งเป็นวิธีที่ทำง่าย ผลข้างเคียงน้อย และได้ผลสัมฤทธิ์ที่
 
 
ที่มา
เวชสารแพทย์ทหารบก ปี 2565, January-March ปีที่: 75 ฉบับที่ 1 หน้า 15-25
คำสำคัญ
Chronic hypertrophic allergic rhinitis, Submucosal CO2 laser