การศึกษาผลของยาไซเมทิโคนต่อจำนวนวันในการนอนโรงพยาบาล ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องทางนรีเวชวิทยาที่ไม่ใช่มะเร็งตามแนวทางการส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด (ERAS protocol), การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
กานต์ชนก แตมานุ, สุชาดา อินทวิวัฒน์*
Department of Obstetrics and Gynecology, Facultyof Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand. E-mail: [email protected]
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: ศึกษาผลของยาไซเมทิโคนในการรักษาภาวะลำไส้หยุดทำงานหลังผ่าตัด ที่มีผลต่อจำนวนวันในการนอนโรง พยาบาล ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องทางนรีเวชวิทยาที่ไม่ใช่มะเร็งตามแนวทางการส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด (ERAS protocol) และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ช่วยลดจำนวนวันในการนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด
วัสดุและวิธีการ: การวิจัยจัดทำขึ้นที่ภาควิขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน พ.ศ.2564 โดยผู้ป่วยทั้งหมด 182 คน ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับยา ไซเมทิโคนหลังผ่าตัดทันที (91 คน) และกลุ่มที่ได้รับยาไซเมทิโคนทีหลัง (91 คน) โดยเก็บข้อมูลจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาล หลังผ่าตัดและข้อมูลอื่นๆ ระหว่างนอนโรงพยาบาล
ผลการศึกษา: จำนวนวันในการนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มที่ ได้รับยาไซเมทิโคนหลังผ่าตัดทันที และ กลุ่มที่ได้รับยาไซเมทิโคนทีหลัง (p = 0.132) อีกทั้งความชุกในการเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน, ท้องอืด, และท้องเสียก็ไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง 2 กลุ่ม แต่จากการวิจัยพบว่าอัตราการเสียเลือดในห้องผ่าตัดที่ น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร เป็นตัวแปรสำคัญที่ลดจำนวนวันในการนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด (OR 5.82 [1.20, 28.16]; p = 0.029).
สรุป: การได้รับยาไซเมทิโคนเคี่ยวทันทีหลังผ่าตัดไม่มีผลต่อจำนวนวันในการนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่เข้ารับการ ผ่าตัดเปิดหน้าท้องทางนรีเวชวิทยาที่ไม่ใช่มะเร็งตามแนวทางการส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด (ERAS protocol) แต่อัตราการ เสียเลือดในห้องผ่าตัดที่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร เป็นตัวแปรที่บ่งชี้การกลับบ้านได้เร็วขึ้นหลังผ่าตัด
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2565, September-October ปีที่: 30 ฉบับที่ 5 หน้า 329-342
คำสำคัญ
Length of hospital stay, Simethicone, ERAS, benign surgery, laparotomy, ระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, ไซเมทิโคน, การฟื้นตัวหลังผ่าตัด, การผ่าตัดส่องกล้อง