ประสิทธิภาพของทราเนซามิก เอซิดเพื่อลดการเสียเลือดหลังผ่าท้องทำคลอดในสตรีที่เคยผ่าท้องทำคลอดมาก่อน: การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
ฉัตรดาว สุจริต
กลุ่มงาน สูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร 1500 ถนนเอกชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 อีเมล: [email protected]
บทคัดย่อ
ภาวะตกเลือดหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเฉพาะในรายที่ผ่าคลอด ทางหน้าท้อง การศึกษาในต่างประเทศพบว่า ยาทราเนซามิก เอซิด มีประสิทธิภาพป้องกันการเสียเลือดตั้งแต่ ระยะผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของทราเนซามิก เอซิดเพื่อลดการ เสียเลือดหลังผ่าท้องทำคลอด เป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดสองทาง กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์ที่เคยผ่าท้องทำคลอดในครรภ์มาก่อน แบ่งเป็นกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 36 ราย กลุ่มทดลอง ได้รับยาทราเนซามิก เอซิด 1 กรัมทางหลอดเลือดดำเมื่อทารกคลอด กลุ่มควบคุมได้รับ 0.9% normal saline 20 มิลลิลิตร ผลลัพธ์หลักเปรียบเทียบปริมาณการเสียเลือด และความเข้มข้นของเลือดหลังคลอด ผลลัพธ์รอง คืออุบัติการณ์เกิดภาวะตกเลือด และอาการไม่พึงประสงค์ สถิติที่ใช้ Chi-square test และ Independent t-test ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลพื้นฐานด้านอายุ จำนวนการตั้งครรภ์ ประวัติการคลอด อายุครรภ์ น้ำหนัก ส่วนสูง ความเข้มข้นของเลือด น้ำหนักทารกแรกคลอด และระยะเวลาผ่าตัด ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณการเสียเลือดหลังคลอดโดยรวม พบว่า กลุ่มทดลองเสียเลือดน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (740.58+139.57 และ 853.53+163.67, p=0.002) ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของเลือดหลังผ่าตัดคลอด กลุ่มทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม (35.50+3.29 และ 33.92+3.03, p=0.037) อุบัติการณ์เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด กลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 5.56 และร้อยละ 25.00, p=0.046) และอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน ปวดศีรษะ แน่นหน้าอก และผื่น ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสองกลุ่ม โดยสรุป ยาทราเนซามิก เอซิด ขนาด 1 กรัม ทางหลอดเลือดดำมีประสิทธิภาพลดการเสียเลือดหลังผ่าท้องทำคลอด และลดอุบัติการณ์ตกเลือดหลังคลอดในสตรีที่เคยผ่าท้องทำคลอด
 
ที่มา
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2565, December ปีที่: 29 ฉบับที่ 3 หน้า 69-80
คำสำคัญ
caesarean section, Tranexamic acid, previous caesarean section, ramdomized controlled trial, ทราเนซามกิ เอซิด, การผ่าท้องทำคลอด, สตรีที่เคยผ่าท้องทำคลอดมาก่อน, การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม