ผลการให้เคตามีนขนาดต่ำทางหลอดเลือดดำระหว่างผ่าตัดเพื่อระงับปวดในการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
พัชรมัย ศรีพรหม*, ยุพาพิน ปักการะโต, สายทอง ศรีวิเศษ
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
บทคัดย่อ
วัตถุุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลการระงับปวดของเคตามีนขนาดต่ำที่ให้ระหว่างการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ ได้ยาหลอก
รููปแบบและวิธีวิจัย : ศึกษาแบบ randomized double blinded controlled trial ในผู้ป่วยผ่าตัดเชื่อมกระดูกสัน
หลังแบบไม่ฉุกเฉินที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 38 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มเคตามีน (K) ให้เคตามีน 0.3 มก./กก. ทางหลอดเลือดดำก่อนลงมีดผ่าตัด ตามด้วย 0.15 มก./กก./ชม. และกลุ่มยาหลอก (P) ให้น้ำเกลือชนิดนอร์มัลซาไลน์ในปริมาณเท่ากัน บันทึกปริมาณมอร์ฟีนสะสม 24 ชั่วโมง, ระยะเวลาที่ต้องการมอร์ฟีนครั้งแรก, คะแนนความปวด และอาการข้างเคียง
ผลการศึกษา : กลุ่ม K มีค่าเฉลี่ยมอร์ฟีนสะสมใน 24 ชั่วโมง (8.316±6.37) น้อยกว่ากลุ่ม P (13±6.67) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.033) ปริมาณมอร์ฟีนสะสมน้อยกว่าที่เวลา 15, 30, 45 และ 60 นาทีในห้องพักฟื้น (p=0.008, 0.008, 0.009, 0.015) และ 0, 1 และ 24 ชั่วโมงทีหอผู้ป่วย (p= 0.008, 0.032 ,0.037) กลุ่ม K มีคะแนนความปวดแรกรับในห้องพักฟื้นน้อยกว่ากลุ่ม P (p=0.018) โดยไม่พบอาการข้างเคียง
สรุุปผลการศึกษา : การให้เคตามีนขนาดต่ำทางหลอดเลือดดำร่วมกับมอร์ฟีนระหว่างผ่าตัดในการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังมีประสิทธิภาพการระงับปวด ทำให้ความต้องการมอร์ฟีนสะสม 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดลดลงร้อยละ 63.97 โดยไม่พบอาการข้างเคียงจากเคตามีนขนาดต่ำ
 
 
ที่มา
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2565, September-December ปีที่: 19 ฉบับที่ 3 หน้า 103-114
คำสำคัญ
pain, ปวด, ผ่าตัด, low dose ketamine, spinal fusion surgery, เคตามีนขนาดต่ำ, เชื่อมกระดูกสันหลัง