บทบาทของยาไซเมติโคนชนิดน้ำที่ให้ก่อนส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลบรบือ: การศึกษาแบบ Prospective randomized controlled trial
ภาคิน ธนการเวคิน
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
บทคัดย่อ
วัตถุุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการมองเห็นเยื่อบุทางเดินอาหารระหว่างผู้ป่วยที่ได้รับยาไซเมติโคนชนิดน้ำกับยาหลอกก่อนทำการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน
วิธีการศึกษา : การวิจัยนีเป็นการศึกษาแบบ Randomized controlled trial เปรียบเทียบข้อมูลการมองเห็นเยื่อบุทางเดินอาหารจากผู้ป่วยทั้งหมด 49 รายแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้ยาไซเมติโคน จำนวน 25 ราย และกลุ่มที่ใช้ยาหลอกจำนวน 24 ราย โดยใช้ Mucosal visibility score (MVS)
ผลการศึกษา : พบว่าบริเวณหลอดอาหารส่วนล่างในกลุ่มที่ได้ยาไซเมติโคน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม MVS1 แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอก (p=0.091) อย่่างไรก็ตาม ผลการส่องกล้องบรเวณที่เหลือ ซึ่งประกอบไปด้วยกระเพาะอาหารส่วนต้น, กระเพาะอาหารส่วน antrum, ลำไส้เล็กส่วนแรก, และลำไส้เล็กส่วนที่สองในกลุ่มที่ได้ยาไซเมติโคน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม MVS1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มทีได้ยาหลอก (p=0.004, p<0.001, p=0.003, และ p<0.001 ตามลำดับ)
สรุปผลการศึกษา : ไซเมติโคนชนิดน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นเยื่อบุทางเดินอาหาร, และลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการล้างฟองอากาศขณะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน
 
 
ที่มา
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2565, September-December ปีที่: 19 ฉบับที่ 3 หน้า 115-124
คำสำคัญ
Simethicone, Esophagogastroduodenoscopy, Mucosal visibility score, การส่องกล้องทางเดินอาหาร