ผลการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไทยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยยา Empagliflozin
เสกสรรค์ แผ่วัฒนากุล
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุทัยธานี 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 5651 1081, +668 4506 9327 อีเมล [email protected]
บทคัดย่อ
บทนำ: โรคไตจากเบาหวานเป็นปัญหาที่สำคัญของสาธารณสุขทั่วโลก รายงานการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ายา Empagliflozin สามารถลดอัตราการเสื่อมของไตได้แต่ประชากรในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยยา Empagliflozin
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 121 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (ได้รับยา Empagliflozin 25 mg จำนวน 61 คน) และกลุ่มควบคุม (ได้รับยารักษาโรคเบาหวานชนิดอื่น จำนวน 60 คน) ติดตามนาน 52 สัปดาห์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตราการกรองของไต (Estimated glomerular filtration rate, eGFR) และโปรตีนในปัสสาวะ (Urine protein creatinine ratio, UPCR)
ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย จำนวน 121 คน หลังการติดตามนาน 52 สัปดาห์ พบวา กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตเพิ่มขึ้น 3.13 mL/min/1.73 m2 เมื่อเทียบกบกลุ่มควบคุมลดลง 9.78 mL/min/1.73 m2 (P < .05) และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยโปรตีนในปัสสาวะลดลง 331.6 mg/g เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้น
147.12 mg/g (P < .05) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภาวะไตวายเฉียบพลัน การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และภาวะน้ำตาลต่ำไม่แตกต่างกัน (P >.05)
สรุป: การให้ยา Empagliflozin ในผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2สามารถชะลอการเสื่อมของไต ช่วยชะลอการลดลงของอัตราการกรองของไตและลดโปรตีนในปัสสาวะได้
 
 
ที่มา
รามาธิบดีเวชสาร ปี 2565, October-December ปีที่: 45 ฉบับที่ 4 หน้า 1-15
คำสำคัญ
Diabetic nephropathy, อัตราการกรองของไต, Proteinuria, โปรตีนในปัสสาวะ, Estimated glomerular filtration rate, Progression of kidney disease, โรคไตจากเบาหวาน, การเสื่อมของไต