คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารใหม่ที่อาศัยในสังคมเขตเมือง
จรัสพร วิลัยสัย*, ธมลวรรณ ยอดกลกิจ, รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารใหม่ที่อาศัยในสังคมเขตเมือง และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยตามคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 65 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยวัยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารใหม่ในสังคมเขตเมืองอยู่ในระดับสูง (
ที่มา
Vajira Nursing Journal ปี 2565, July-December ปีที่: 24 ฉบับที่ 2 หน้า 54-69
คำสำคัญ
Quality of life, คุณภาพชีวิต, elderly, ผู้สูงอายุ, Colostomy, คุณภาพชี่วิต, urban society, ทวารใหม่, เขตเมือง