ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี
ลำดวน เกิดประสพสุข*, อุเทน สุทิน, วนิดา ประเสริฐ, สุวรรณา ปราณีตพลกรัง, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข
กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี อีเมล: [email protected] โทร. 096-9636167
บทคัดย่อ
สถานการณ์ปัจจุบันการตั้งครรภ์วัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ และยังส่งผลกระทบต่อมารดารวัยรุ่นหลังคลอดที่ยังพบความไม่พร้อมในการดูแลตนเอง และบุตร การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มารดาวัยรุ่นหลังคลอด จำนวน 122 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการเผชิญปัญหาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ประกอบด้วย แบบสอบถามการเผชิญปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และ แบบสอบถามคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.39 มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยการเผชิญปัญหาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ( r = .568 ) และแรงสนับสนุนทางสังคม (r= .726 ) มีความสัมพันธ์อย่างทางบวกกับกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p< 0.01) และพบว่าการเผชิญปัญหาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดและแรงสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยที่สามารถคาดทำนายต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ได้ร้อยละ 37.0
จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะดังนี้คือ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการเผชิญปัญหาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการสื่อสารภายในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนจากครอบครัว จากเพื่อน จากครู โรงเรียน และการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ถ้องถิ่น และสวัสดิการของภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุน เงินช่วยเหลือกลุ่มมารดาวัยรุ่นหลังคลอด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมารดาวัยรุ่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
 
ที่มา
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปี 2565, October - December ปีที่: 40 ฉบับที่ 4 หน้า 1-10
คำสำคัญ
Quality of life, คุณภาพชีวิต, Social support, แรงสนับสนุนทางสังคม, คุณภาพชี่วิต, การเผชิญปัญหา, postpartum adolescent mothers, coping with problems, มารดาวัยรุ่นหลังคลอด