ผลของโปรแกรมการดูแลผิวหนังต่อการหายของแผลในผู้ป่วยที่มีภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
นิศาชล กวางทอง*, สุพร สุนัยดุษฎีกุล, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, อภิชัย อังสพัทธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ 10700
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลผิวหนังต่อการหายของแผลในผู้ป่วยที่มีภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่มีภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ระยะเริ่มแรก -รุนแรง จำนวน 36 ราย
กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลผิวหนังตามปกติ และกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการดูแลผิวหนังฯ เป็นระยะเวลา 7 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกกิจกรรมการพยาบาลแบบประเมินระดับความรุนแรงของภาวะผิวหนังอักเสบได้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของการสังเกตเท่ากับ 1.0 แบบบันทึกความก้าวหน้าการหายของแผลและโปรแกรมการดูแลผิวหนังฯ ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1.00วิเคราะห์ข้อมูลโดย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบแมน-วิทนีย์ ยูและสถิติไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลผิวหนังมีค่าเฉลี่ยคะแนนความก้าวหน้าการหายของแผลลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติและมีระดับความรุนแรงของภาวะผิวหนังอักเสบลดลง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าควรนำโปรแกรมการดูแลผิวหนังฯ
ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
 
ที่มา
วารสารเกื้อการุณย์ ปี 2566, January-June ปีที่: 30 ฉบับที่ 1 หน้า 14-24
คำสำคัญ
Incontinence-associated dermatitis, Skin care protocol, ผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, โปรแกรมการดูแลผิวหนัง