ผลของการสวดมนต์และทำสมาธิต่อคุณภาพชีวิตและการควบคุมอารมณ์ในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็ง
ภวรรตรี พลเยี่ยม, สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์*, พูลสุข ศิริพูล
E-mail: [email protected]
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งมักมีอารมณ์แปรปรวนและหงุดหงิดง่าย ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตลดลงการวิจัย กึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสวดมนต์ร่วมกับการทำสมาธิต่อคุณภาพชีวิตและการควบคุมอารมณ์ในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็ง อายุ 10-19 ปี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 คน ที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยเคมีบำบัด แผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
เครื่องมือการวิจัย คือ  วีดีโอสวดมนต์ คู่มือสวดมนต์และทำสมาธิ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัยรุ่น โรคมะเร็ง (CVI=.95,Cronbach’s alpha coefficient=.83) และแบบสอบถามการควบคุมอารมณ์ของวัยรุ่น โรคมะเร็ง (CVI=.93,Cronbach’s alpha coefficient=.70) กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอน สาธิตการสวดมนต์และทำสมาธิแบบกลุ่มขณะที่นอนโรงพยาบาล 3 วัน เมื่อกลับบ้านกลุ่มตัวอย่างสวดมนต์และทำสมาธิต่อเนื่องทุกวันจนครบ 4 สัปดาห์ผู้วิจัยโทรศัพท์ติดตามกลุ่มตัวอย่างทุกวัน และติดตามสอบถามผู้ดูแลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อครบ 4 สัปดาห์นัดกลับมาโรงพยาบาลทำแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ paired t-test
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งมีอายุเฉลี่ย 14.85 ปี  (S.D.=1.98) ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งกระดูกและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 41.70) หลังการสวดมนต์และทำสมาธิผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) และคะแนนเฉลี่ยการควบคุมอารมณ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ผลการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่าการสวดมนต์ร่วมกับการทำสมาธิช่วยให้ผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งมีคุณภาพชีวิตและการควบคุมอารมณ์ที่ดีขึ้นพยาบาลควรนำการสวดมนต์และทำสมาธิไปใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการควบคุมอารมณ์ในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็งต่อไป
 
ที่มา
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปี 2565, October-December ปีที่: 45 ฉบับที่ 4 หน้า 59-72
คำสำคัญ
Quality of life, คุณภาพชีวิต, คุณภาพชี่วิต, emotional control, chanting meditation, adolescents with cancer, การควบคุมอารมณ์, การสวดมนต์และทำสมาธิ, วัยรุ่นโรคมะเร็ง