การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบภายใต้การดมยาสลบแบบวันเดียวกลับ
เมธัส อรัญนารถ
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
บทคัดย่อ
ความเป็นมา:  การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ คือกระบวนการที่ทำการผ่าตัดแล้วให้กลับบ้านในวันเดียวกัน มีประโยชน์ในการลดความแออัด ลดการรอคอย เพิ่มการเข้าถึงบริการ และลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ มีหลายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการผ่าตัดไส้เลื่อนภายใต้การดมยาสลบมีความปลอดภัย และสามารถทำการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดไส้เลื่อนภายใต้การดมยาสลบแบบวันเดียวกลับอย่างเฉพาะเจาะจง
วัตถุประสงค์: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยตรงของการผ่าตัดไส้เลื่อนภายใต้การดมยาสลบ ระหว่างการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับกับการรักษาแบบดั้งเดิมวิธีการศึกษา:  เป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง โดยทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนแบบดมยาสลบ ในช่วงเวลา 5  ปี  (พ.ศ. 2561-2565) ผู้ป่วยที่มี ASA    class    ≥  III,   ไส้เลื่อนชนิดเป็นซ้ำ, มีไส้เลื่อนขาหนีบสองข้าง, การผ่าตัดไส้เลื่อนที่มีการผ่าตัดอื่นร่วมด้วย, ภาวะไส้เลื่อนติดคาฉับพลัน (Acute incarcerated hernia) และมีไส้เลื่อนร่วมกับลําไส้ขาดเลือด (Strangulated hernia) จะถูกคัดออกจากการศึกษานี้ แล้วทำการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยตรง ระหว่างกลุ่มผ่าตัดแบบวันเดียวกลับกับกลุ่มรักษาแบบดั้งเดิม
ผลการศึกษา:  ผู้ป่วย 49   ราย    แบ่งเป็น กลุ่มรักษาแบบดั้งเดิม 25   ราย    และกลุ่มผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 24   ราย    ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยรวมของกลุ่มผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ มีค่าต่ำกว่าอย่างมีนัยสําคัญ (6,081 ±  712 บาท เทียบกับ  9,445 ± 3,499 บาท, ความแตกต่างเฉลี่ย 3,246 บาท, p > 0.001) ระยะเวลานอนโรงพยาบาลของกลุ่มผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ มีค่าต่ำกว่าอย่างมีนัยสําคัญ (0.31 ±  0.19 วัน เทียบกับ 3.33 ±  2.13 วัน, ความแตกต่างเฉลี่ย 3.11 วัน, p  > 0.001) โดยที่ภาวะแทรกซ้อนโดยรวมหลังผ่าตัดของทั้งสองกลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
สรุปผลการศึกษา:  การผ่าตัดไส้เลื่อนแบบดมยาสลบแบบวันเดียวกลับ มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ต่ำกว่า ระยะเวลานอนโรงพยาบาลสั้นกว่า และไม่มีความแตกต่างของภาวะแทรกซ้อนโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบดั้งเดิม
 
ที่มา
The Thai Journal of Surgery ปี 2566, January-March ปีที่: 44 ฉบับที่ 1 หน้า 1-6
คำสำคัญ
Herniorrhaphy, Cost-analysis, Same-day surgery, Under GA