การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาเหน็บถ่าย (Bisacodyl) ร่วมกับยาฉีดกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ (Metoclopramide) กับการไม่ได้รับยาในผู้ป่วยภาวะลำไส้อุดตันจากพังผืดในช่องท้อง
สุกัญญา วิริยโกศล, เนตรชนก ศรีทุมมา*
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
บทคัดย่อ
ความเป็นมา: ผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของภาวะลำไส้อุดตันและมีแผลผ่าตัดทางช่องท้อง ส่วนใหญ่ได้รับการรักษาโดยการงดน้ำงดอาหารให้สารน้ำ และใส่สายระบายทางกระเพาะอาหารการศึกษาก่อนหน้านี้ได้มีการใช้ยาถ่ายชนิดกินทางปาก (Magnesium oxide) ร่วมกับยาช่วยย่อย พบว่าช่วยลดอัตราการผ่าตัดและลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลในการศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการใช้ยาเหน็บถ่าย(Bisacodyl)และยาฉีดกระตุ้นลำไส้(Metoclopramide)ร่วมกับการรักษาแบบเดิมกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา
วิธีการศึกษา: เป็นการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของภาวะลำไส้อุดตันจากพังผืดในช่องท้อง จำนวน 120 คน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2562ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาเหน็บถ่ายและยาฉีดกระตุ้นลำไส้ร่วมกับการรักษาแบบเดิมกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาเพื่อดูผลการตอบสนองจากการผายลมและการถ่ายอุจจาระรวมถึงอัตราการได้รับการผ่าตัดและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
ผลการศึกษา: ในผู้ป่วยจำนวน 120คน แบ่งเป็น 2กลุ่มในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ60คน ผลการเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาเหน็บถ่ายร่วมกับยาฉีดกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้สามารถผายลมและถ่ายอุจจาระได้ก่อนวันที่3 เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.01) มีระยะเวลานอนโรงพยาบาลสั้นกว่า (2.55 vs 4.4, p <0.01)การได้รับการผ่าตัดในกลุ่มที่ได้รับยาน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างในกลุ่มอายุเพศและชนิดของแผลผ่าตัดในทั้ง 2 กลุ่ม
สรุปผลการศึกษา: การรักษาผู้ป่วยภาวะลำไส้อุดตันจากพังผืดในช่องท้องด้วยยาเหน็บถ่าย (Bisacodyl) และยาฉีดกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้(Metoclopramide)ได้ผลดีทั้งลดอัตราการผ่าตัดและลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลปลอดภัยไม่พบภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการใช้ยา
 
ที่มา
The Thai Journal of Surgery ปี 2566, January-March ปีที่: 44 ฉบับที่ 1 หน้า 29-36
คำสำคัญ
Randomized controlled trial, Adhesive small bowel obstruction, Bisacodyl suppository and metoclopramide, Nonsurgical management