ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วัชราภรณ์ อัมสงคราม
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด; e-mail : [email protected]
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์  : เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
วิธีการศึกษา : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดระหว่างเดือน กุมภาพันธ์  ถึง กรกฎาคม 2565 จำนวน 60 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมวางแผนจำหน่าย 30 ราย และกลุ่มควบคุม 30 ราย ได้รับการพยาบาลตามปกติมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา และ independent t-test กำหนดระดับนัยสำคัญที่
p-value < 0.05
ผลการศึกษา : กลุ่มทดลอง 30 ราย มีอายุเฉลี่ย 59.9 ปี (S.D.11.99) ส่วนมากเป็นมะเร็ง ระยะ ที่ 3 ร้อยละ 33.33 กลุ่มควบคุม 30 ราย มีอายุเฉลี่ย 62.7 ปี (S.D.7.71) ส่วนมากเป็นมะเร็งระยะที่ 3 ร้อยละ 40.00 การศึกษา พบความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมกลุ่มทดลองมากกว่ากิลุ่มควบคุม (Mean diff.=4.70; 95%CI : 1.75-7.21;p=0.001) คุณภาพชีวิตโดยรวมกลุ่มทดลองมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มควบคุม (Mean diff.=1.32; 95%CI : 1.01-2.61;p=0.014) เมื่อประเมินรายด้านพบว่ากลุ่มทดลอง มีความผาสุกทางกายมากกว่ากลุ่มควบคุม (Mean diff.=2.54; 95%CI : 1.34-2.33, p=0.007) ความผาสุกด้านสงคม/ครอบครัวพบว่ากลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน (Mean diff.=0.15; 95%CI : 0.15 - 1.44, p=0.323) ความผาสุกด้านอารมณ์  จิตใจพบว่ากลุ่มทดลองมีความผาสุกกว่ากลุ่มควบคุม (Mean diff.=0.46; 95%CI : 0.12-2.29, p=0.230) ความผาสุกด้านการปฏิบัติกิจกรรมพบว่ากลุ่มทดลองมีความผาสุกมากกว่ากลุ่มควบคุม (Mean diff.=1.33; 95%CI : 11.01-4.89, p=0.002)
สรุปและข้อเสนอแนะ : การศึกษาครั้งนี้พบว่าโปรแกรมการวางแผนการจำหน่ายมีผลทำให้ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดมีความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น
 
 
ที่มา
ร้อยเอ็ดเวชสาร ปี 2565, July-December ปีที่: 9 ฉบับที่ 2 หน้า 1-14
คำสำคัญ
Quality of life, chemotherapy, คุณภาพชีวิต, Discharge planning program, โปรแกรมการวางแผนจำหน่าย, ความสามารถในการดูแลตนเอง, ยาเคมีบำบัด, คุณภาพชี่วิต, Self-care ability, colon cancer, มะเร็งลำไส้