ผลของการใช้ผ้าคลุมตู้ซับแสงเสียงต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกาหนด : การวิจัยแบบสุ่มทดลอง
ปิยนุช หิรัญเพิ่ม*, นิศากร ไวดาบ, ศิริพร เวชประสิทธิ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120, e-mail: [email protected]
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาการนอนหลับ (หลับรวม หลับลึก และหลับตื้น) ของทารกเกิดก่อนกาหนด ความสว่างของแสงและความดังของเสียงภายในตู้อบ ระหว่างกลุ่มที่ใช้ผ้าคลุมตู้ซับแสงเสียงและผ้าคลุมตู้แบบเดิม
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยแบบสุ่มทดลอง ชนิดสองกลุ่ม วัดผลหลังการทดลอง
วิธีดาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือทารกเกิดก่อนกาหนดจานวน 36 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยเป็นทารกที่มีอายุตามปฏิทินบวกกับอายุครรภ์ของมารดาอยู่ระหว่าง 32 ถึง 37 สัปดาห์ น้าหนักตัวระหว่าง 1,400-2,500 กรัม และได้รับการดูแลในตู้อบ กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยวิธีสุ่มเป็นบล็อก (block randomization) โดยกาหนดขนาดบล็อกเท่ากับ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสองส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ผ้าคลุมตู้ซับแสงเสียงและผ้าคลุมตู้แบบเดิม และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของทารก 2) แบบบันทึกระยะเวลาการหลับตื่นของทารกเกิดก่อนกาหนด 3) แบบบันทึกความสว่างของแสง และ 4) แบบบันทึกความดังของเสียง ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ไคร์สแควร์ การทดสอบทีแบบสองกลุ่มอิสระ และการทดสอบแมนวิทนีย์ ยู
ผลการวิจัย: ระยะเวลาการนอนหลับรวมและหลับลึกของทารกเกิดก่อนกาหนดในกลุ่มที่ใช้ผ้าคลุมตู้ซับแสงเสียงมากกว่ากลุ่มที่ใช้ผ้าคลุมตู้แบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ระยะหลับตื้นของทารกเกิดก่อนกาหนดในกลุ่มที่ใช้ผ้าคลุมตู้ซับแสงเสียงกับกลุ่มที่ใช้ผ้าคลุมตู้แบบเดิมไม่แตกต่างกันที่นัยสำคัญ .05 ความสว่างของแสงและความดังของเสียงในตู้อบในกลุ่มที่ใช้ผ้าคลุมตู้ซับแสงเสียงน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้ผ้าคลุมตู้แบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าผ้าคลุมตู้ซับแสงเสียงช่วยเพิ่มระยะเวลาการนอนหลับรวมและหลับลึกของทารกเกิดก่อนกาหนด และยังช่วยลดความสว่างของแสงและความดังของเสียงได้ จึงควรสนับสนุนให้มีการนาผ้าคลุมตู้ซับแสงเสียงไปใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับในทารกเกิดก่อนกาหนดต่อไป
 
ที่มา
Nursing Science Journal of Thailand ปี 2566, July-September ปีที่: 41 ฉบับที่ 3 หน้า 64-78
คำสำคัญ
Sleep, Premature infants, การนอนหลับ, incubator cover, ผ้าคลุมตู้อบ, ทารกเกิดก่อนกาหนด