การเปรียบเทียบระยะเวลาการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังผ่าตัด และระยะเวลานอนโรงพยาบาล ระหว่างการใช้เครื่องมือลิกาชัวร์กับวิธีการหนีบ ตัด ผูก และเครื่องจี้ไฟฟ้าในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไทรอยด์ออกข้างเดียว: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม อำพรางฝ่ายเดียว
วุฒิเวช จรัสมานะโชติ
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
บทคัดย่อ
ที่มาของปัญหา: การผ่าตัดไทรอยด์ออกข้างเดียวด้วยวิธีการหนีบ ตัด ผูก และเครื่องจี้ไฟฟ้า (วิธีเดิม) ใช้เวลานานและมีอันตรายต่อเส้นประสาทกล่องเสียง จึงมีการนำลิกาชัวร์มาใช้ในการผ่าตัดไทรอยด์ออกข้างเดียว พบว่าอาจจะลดระยะเวลาการผ่าตัด ปริมาณเลือดออกและอันตรายต่อเส้นประสาทกล่องเสียงลงได้
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนระหว่างและหลังผ่าตัดและระยะเวลานอนโรงพยาบาล ระหว่างการใช้ลิกาชัวร์กับวิธีการหนีบ ตัด ผูก และเครื่องจี้ไฟฟ้า ในการผ่าตัดไทรอยด์ออกข้างเดียว
วิธีการศึกษาการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม อำพรางฝ่ายเดียว แบ่งผู้ป่วย 16 ราย อย่างสุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ราย คือ กลุ่มลิกาชัวร์ (L) และกลุ่มวิธีเดิม (C) บันทึกระยะเวลาการผ่าตัด ปริมาณเลือดออกระหว่างและหลังผ่าตัด อัมพาตของสายเสียง ไทรอยด์ทำงานต่ำหลังผ่าตัดและระยะเวลานอนโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยใช้สถิติวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลต่อเนื่องด้วย Mann-Whitney U test วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลไม่ต่อเนื่องด้วย Chi-square test หรือ Fisher’s exact test
ผลการศึกษา: มัธยฐานระยะเวลาการผ่าตัดในกลุ่ม L และ C คือ 65.0 และ 97.5 นาที ตามลำดับ (p=0.006) ปริมาณเลือดออกระหว่างและหลังผ่าตัด ไทรอยด์ทำงานต่ำหลังผ่าตัดและระยะเวลานอนโรงพยาบาล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติและไม่พบอัมพาตของสายเสียง
สรุปเครื่องมือลิกาชัวร์ลดระยะเวลาการผ่าตัดไทรอยด์ออกข้างเดียวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการหนีบ ตัด ผูก และเครื่องจี้ไฟฟ้า
 
ที่มา
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2566, July-September ปีที่: 40 ฉบับที่ 3 หน้า 292-300
คำสำคัญ
electrocautery, ระยะเวลาการผ่าตัด, unilateral thyroidectomy, LigaSure, surgical duration, เครื่องจี้ไฟฟ้า, ผ่าตัดไทรอยด์ออกข้างเดียว, ลิกาชัวร์