การวิเคราะห์ต้นทุนต่อการทำหน่วยหัตถการตัดเนื้อตายแผลไหม้ด้วยน้ำแรงดันสูง สำหรับแผลไหม้ในประเทศไทย
นีรพร ขัมภรัตน์, ปฐมา คงอินทร์, พรเทพ พึ่งรัศมี, ธนะสิทธิ์ ก้างกอน*
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 69 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์: +66-3893-1292 อีเมลล์: [email protected]
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการทำหัตถการตัดเนื้อตายแผลไหม้ด้วยน้ำแรงดันสูง  เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยแผลไหม้มักทำให้โรงพยาบาลที่ทำการรักษาได้รับการชดเชยการรักษาจากระบบประกันสุขภาพน้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริง มีสาเหตุจากหัตถการบางอย่างไม่สามารถบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงได้ เช่นการตัดเนื้อตายด้วยน้ำแรงดันสูงที่ต้องลงบันทึกค่าใช้จ่ายอัตราเท่ากับการตัดเนื้อตายด้วยใบมีดธรรมดาแม้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่า เนื่องจากเป็นหัตถการใหม่ที่จำเป็นแต่ยังไม่เคยมีการศึกษาต้นทุนการทำหัตถการตัดเนื้อตายด้วยน้ำแรงดันสูงมาก่อน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการบันทึกต้นทุนการทำหัตถการของชุมชนนักปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้แห่งประเทศไทย จากผลการศึกษาผู้ป่วยจำนวน 8 ราย จาก 4 โรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนหัตถการที่ทำการศึกษา 15 ครั้ง เฉลี่ยรายละ 1.88 ครั้ง มีพื้นที่ผิวไหม้เฉลี่ย 39.0 (10-95) % TBSA ระยะเวลาในการทำหัตถการ 67.5 (30-180)นาที พื้นที่ห้องผ่าตัดเฉลี่ย 35.5 ตารางเมตร และต้นทุนรวมเฉลี่ย 9,292.21บาท (ไม่รวมค่าหัวฉีดน้ำแรงดันสูง) ต้นทุนค่าแรง(Labor cost : LC) 2,160.05 บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.25  ต้นทุนค่าลงทุน (Capital cost : CC) 699.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.53 ต้นทุนค่าวัสดุ(Material cost : MC)  6,432.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.23 หากรวมค่าสายและหัวฉีดน้ำแรงดันสูงอีก16,000 บาท รวมเป็น 22,432.78  คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 96.55 โดยผลการศึกษาต้นทุนการทำหัตถการตัดเนื้อตายด้วยน้ำแรงดันสูงในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลการนำเสนอให้บรรจุในบัญชีอัตราค่าบริการกระทรวงสาธารณสุขและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ที่มา
Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal Patronage of HM the King ปี 2566, ปีที่: 8 ฉบับที่ 1 หน้า 8-18
คำสำคัญ
Unit cost, Labor cost, Material cost, Capital cost, Hydrosurgery, Burn wound Debridement, ต้นทุนต่อหน่วยการทำหัตถการตัดเนื้อตายแผลไหม้ด้วยน้ำแรงดันสูง, ค่าแรง, ค่าวัสดุ, ค่าลงทุน