การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่ใช้อุปกรณ์ทำแผลขั้นสูงเทียบกับอุปกรณ์ทำแผลพื้นฐาน
Saranyoo Suwansa-Ard*, Chitcha Worachedphokin, Phumiphat Artwichai
Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Department of Surgery, Yala Hospital, Yala 95000, Thailand; e-mail: [email protected]
บทคัดย่อ
Background: A chronic wound affects people’s physical, emotional, and economic well-being. Advance wound dressing has improved wound healing and reduced costs, yet there has been no mention of patient quality of life in articles. In this study, we contrast the quality of life for chronic wound patients utilizing advanced wound dressing and conventional wound dressing.
Material and Methods: This research was prospective cohort study in the Yala Hospital from July 1, 2022 to March 31, 2023.
Results: 50 patients with chronic wounds underwent advanced wound dressing after receiving conventional wound dressing. There were 26 females (52%) and 24 males (48%) among them. Advance wound dressing outperformed conventional wound dressing in all subscale categories and overall quality of life (p = 0.00) when compared to each other. Female sex (p = 0.01), wound size 2–5 cm (p = 0.00), self-dressing (p = 0.00), and hydrocolloid dressing material (p = 0.00) were significantly linked to this improved overall quality of life in patients adopting advance wound dressing.
Conclusion: Advanced wound dressing materials improved the quality of life for individuals with chronic wounds compared to conventional wound dressings.
 
ที่มา
Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal Patronage of HM the King ปี 2566, ปีที่: 8 ฉบับที่ 2 หน้า 35-45
คำสำคัญ
Quality of life, Chronic wound, advance wound dressing