การเปลี่ยนแปลงระดับฮีโมโกลบินเอวันซี น้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร และซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูงภายหลังปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกร่วมกับการใช้เจลมิโนไซคลินในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
จินตนา อยู่เย็น, ชื่นชีวิต ทองศิริ, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน*, ธีรเชษฐ์ นันทกีรติพัฒน์, รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงฮีโมโกลบินเอวันซี น้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร และซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูง ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หลังทาปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จร่วมกับใช้เจลมิโนไซคลิน
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: อาสาสมัคร 60 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคปริทันต์อักเสบและเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน ทำปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จร่วมกับใช้เจลมิโนไซคลินในครั้งแรกของการรักษาและที่ระยะเวลา 3 เดือน ส่วนกลุ่มควบคุม 30 คน ทำปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จอย่างเดียวในครั้งแรกของการรักษา และที่ระยะเวลา 3 เดือน ตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี น้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารและซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูง ก่อนและหลังรักษา 3 และ 6 เดือน
ผลการศึกษา: เมื่อสิ้นระยะเวลาศึกษาเหลืออาสาสมัคร 58 คน พบว่ากลุ่มทดลองที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี หลังรักษา 3 เดือน มีฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และหลังรักษา 6 เดือน มีซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูงลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
สรุป: ปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จ ร่วมกับใช้เจลมิโนไซคลินในผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี มีโอกาสช่วยให้ฮีโมโกลบินเอวันซีและซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูงลดลงได้มากกว่าการรักษาที่ไม่ได้ใช้เจลมิโนไซคลินร่วมด้วย
 
ที่มา
Journa of Srinakharinwirot University ปี 2565, January-June ปีที่: 14 ฉบับที่ 27 หน้า 24-36
คำสำคัญ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2, HbA1c, ฮีโมโกลบินเอวันซี, Periodontal classification 2018, Periodontitis treatment, minocycline gel, Type II diabetes mellitus, การจำแนกโรคปริทันต์ ปี 2018, การรักษาโรคปริทันต์อักเสบ, เจลมิโนไซคลิน