ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะต่อความรู้สึกอยากแอลกอฮอล์และความเครียดของผู้ติดแอลกอฮอล์ที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในระยะบ าบัดด้วยยา: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ
อรวรรณ จันทร์มณี*, ตรีนุช ราษฎร์ดุษดี
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
บทคัดย่อ
Objective: To compare 1) scores of alcohol craving and stress before and after yoga program in patients receiving yoga (test group) and those receiving medications only (control group), and 2) changes in scores of alcohol craving and stress between the test and control groups. Methods: In this randomized controlled trial, participants were alcohol addicts hospitalized for detoxification treatment in medical wards of Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment, Thailand. They met the inclusion criteria and were match-paired randomized on alcohol craving score and number of previous addiction therapy to the test ad control groups (30 each). Research instruments consisted of 1) 10-week yoga training program, 2) Alcohol Craving Questionnaire-Revised (ACQ-R), 3) Thai version of 10-Item Perceived Stress Scale [T-PSS-10], and 4) demographics data collection form. Scores were compared using paired t test and independent test. Results: Scores of alcohol craving and stress in the test group before and after the intervention were significantly different (P-value < 0.05, for both) while no significant differences were not found in the control group. Changes in scores of alcohol craving and stress between the test and control groups were significant (P-value < 0.05, for both). Conclusion: Yoga practice alleviated alcohol craving and stress. It should be used in regular alcohol addicts hospitalized for detoxification with medications.
 
ที่มา
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ (ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร) ปี 2566, October-December ปีที่: 18 ฉบับที่ 4 หน้า 389-395
คำสำคัญ
Stress, ความเครียด, yoga training program, alcohol craving, persons with alcohol dependence, โปรแกรมการฝึกโยคะ, ความรู้สึกอยากแอลกอฮอล์, ผู้ติดแอลกอฮอล์