ประสิทธิผลของการฉีดยา Tranexamic acid เข้าข้อเข่าระหว่างขนาด 250 มิลลิกรัมกับขนาด 500 มิลลิกรัมเพื่อลดการสูญเสียเลือดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
สาธิต พรพัฒนารักษ์
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสุโขทัย 64000
บทคัดย่อ
การรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นวิธีรักษามาตรฐานในผู้ป่วยที่รักษาแบบประคับประคองไม่ได้ผล แต่ปัญหาสำคัญหลังผ่าตัดคือการเสียเลือดปริมาณมาก ทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับเลือดทดแทนหลังผ่าตัด และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดทดแทน เช่น การติดเชื้อที่ข้อเข่าเทียม, ภาวะน้ำเกิน, ระยะเวลานอนโรงพยาบาลที่นานขึ้น และเพิ่มอัตราการเสียชีวิต การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฉีดยา Tranexamic acid เข้าข้อเข่าระหว่างขนาด 250 มิลลิกรัมกับขนาด 500 มิลลิกรัม เพื่อควบคุมปริมาณการเสียเลือดและการให้เลือดทดแทนหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิที่มารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลสุโขทัยระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 60 ราย พบว่ากลุ่มที่ได้รับการฉีดยา Tranexamic acid เข้าข้อเข่าขนาด 500 มิลลิกรัมมีปริมาณเลือดในขวดระบายเลือดที่ 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมงน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ไม่มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือดทดแทนโดยไม่พบภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะมีเลือดออกในเนื้อเยื่อ, ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก, ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด และการติดเชื้อที่ข้อเข่าเทียม สรุปได้ว่าการฉีดยา Tranexamic acid เข้าข้อเข่าขนาด 500 มิลลิกรัมหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นวิธีรักษาที่มีประสิทธิผลและปลอดภัย
 
ที่มา
พุทธชินราชเวชสาร ปี 2566, May-August ปีที่: 40 ฉบับที่ 2 หน้า 159-167
คำสำคัญ
Total knee arthroplasty, Blood loss, Tranexamic acid, Blood transfusion, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าเทียม, การเสียเลือด, การให้เลือด, intra-articular injection, การฉีดยาเข้าข้อ