การวิเคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุนในการป้องกันโรค IVKDI ด้วยวิตามินเค
ยงยุทธ ขจรผดุงกิตติ, คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
สถาบันวิจัยโภชนาการ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดย่อ
ที่มา
แพทยสภาสาร ปี 2531, April ปีที่: 17 ฉบับที่ 4 หน้า 198-208