รายงานผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Glibenclamide 5 mg tab, ระหว่างยาขององค์การเภสัชกรรมและของ Original
จิตตินาถ ธรรมเวช*, วนิดา บัวแย้ม
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
บทคัดย่อ
                การศึกษาประสิทธิภาพการลดระดับน้ำตาลในเลือดของยา Glibenclamide 5 mg tab. ระหว่างผู้ผลิต 2 ราย คือ ขององค์การเภสัชกรรม และของบริษัท Original  โดยใช้ค่า FBS ของผู้ป่วยเปรียบเทียบกัน                กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้กำหนดการศึกษาเป็นแบบ Double Blind Study โดยจ่ายยาขององค์การเภสัชกรรม สลับกับยาของบริษัท Original ทุก 2 เดือน ให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานที่มาทำการรักษาเป็นประจำที่คลินิกโรคเบาหวาน รพ.มหาราชระหว่าง 18 พฤษภาคม 2533 ถึง 28 ธันวาคม 2533                 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ “Paired T Test” ที่ระดับนัยสำคัญ (P Value) 0.05 ในผู้ป่วย 107 ราย พบว่าประสิทธิภาพของยาระหว่าง 2 ผู้ผลิต ไม่อาจสรุปได้ชัดเจนว่ายาขององค์การเภสัชกรรม หรือยาของ บริษัท Original ลดหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่ากัน 
ที่มา
วารสารโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ปี 2535, May-August ปีที่: 19 ฉบับที่ 2 หน้า 126-130