การปลูกรากเทียมด้วยระบบอินตราโมบายซัยลินเดอร์ ตอนที่ 2 ขบวนการปลูกรากเทียมในทางศัลยกรรม
วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต
Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Mahidol University
บทคัดย่อ
การปลูกรากเทียมด้วยระบบอินตราโมบายซัยลินเดอร์ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการปลูกรากเทียมในสภาพที่ไม่มีแรงกด คลุมด้วยเยื่อเมือกเป็นเวลานาน 3-6 เดือน รอให้เกิดการแนบสนิทระหว่างรากเทียมและกระดูก ขั้นตอนที่สองเป็นการเปิดรากเทียมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใส่ฟัน การทำงานเป็นกลุ่มคณะด้วยความร่วมมือระหว่างทันตแพทย์ผู้ให้การปลูกรากเทียมและทันตแพทย์ ผู้ให้การบูรณะฟัน มีความสำคัญมากต่อการประสบผลสำเร็จทั้งในเรื่องความสวยงาม การใช้งานและความสำเร็จระยะยาว
ที่มา
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ปี 2539, January-June ปีที่: 17 ฉบับที่ 1 หน้า 17-26
คำสำคัญ
Dental Implant, Endosseous Implant, Implantation, Intramobile cylinder (IMZ) Implant