การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการผ่าตัดผ่านกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี
อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ*, อรุณี ไทยะกุล, สุธาลักษณ์ ขวัญเจริญทรัพย์, ณัฐธยา สง่า, สุรวุฒิ ไผ่ประเสริฐ, รัชมน ภิญโญเทพประทาน, องอาจ วิจินธนสาร, ทวีชัย วิษณุโยธิน, ไพวิทย์ ศรีพัฒน์พิริยกุล, พิชัย พงศ์มั่นจิต, เฉลิมพล บุญมี, วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์, อรรณพ วิเศษชู, วิริยะ กัลปพฤกษ์, ยศ ตีระวัฒนานนท์
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
บทคัดย่อ
ภูมิหลัง: การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่านกล้องเป็นที่นิยมแพร่หลายและมีประสิทธิผลมากกว่าแบบเปิดช่องท้อง แต่มีต้นทุนที่สูงกว่า
วัตถุประสงค์: ประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตัดผ่านกล้องเปรียบเทียบกับแบบเปิดในการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
วิธีการ: ประเมินทางเศรษฐศาสตร์แบบวิเคราะห์ต้นทุน-อรรถประโยชน์โดยใช้แผนภูมิการตัดสินใจ (decision tree) ในมุมมองผู้ให้บริการและทางสังคม โดยเก็บข้อมูลต้นทุนการผ่าตัดในโรงพยาบาล 9 แห่ง
ค่าอรรถประโยชน์และตัวแปรต่าง ๆ ของการผ่าตัดทั้ง 2 วิธีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ผล: ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบเปิดมีต้นทุนเฉลี่ยต่อรายเป็นเงิน 11,185.42 บาทในมุมมองของผู้ให้บริการ และ 19,340.50 บาทในมุมมองทางสังคม ซึ่งน้อยกว่าแบบผ่านกล้องที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่อรายเป็นเงิน 21,011.14 บาทในมุมมองของผู้ให้บริการ และ 23,963.60 บาทในมุมมองทางสังคม ผลต่างของต้นทุนระหว่างการผ่าตัดผ่านกล้องและการผ่าตัดแบบเปิดเป็นเงิน 9,825.72 บาทในมุมมองผู้ให้บริการ และ 4,623.10
บาทในมุมมองทางสังคม ค่าปีสุขภาวะ (quality adjusted life year; QALY) จากการทบทวนวรรณกรรมของการผ่าตัดผ่านกล้องเป็น 0.894 และการผ่าคัดแบบเปิดเป็น 0.800 อัตราส่วนต้นทุนส่วนเพิ่มต่ออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (incremental costeffectiveness ratio; ICER) เท่ากับ 104,528.94 บาทต่อปี
สุขภาวะในมุมมองของผู้ให้บริการ และ 49,181.91 บาทต่อปี สุขภาวะในมุมมองของสังคม
สรุป: การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบผ่านกล้องมีความคุ้มค่า เนื่องจากต้นทุนอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มใน
มุมมองของสังคมมีค่าต่ำว่าเกณฑ์ความคุ้มค่าของประเทศไทยที่กำหนดไว้เท่ากับ 160,000 บาทต่อปีสุขภาวะ
 
 
ที่มา
Journal of The Department of Medical Services ปี 2566, January-March ปีที่: 48 ฉบับที่ 1 หน้า 93-103
คำสำคัญ
cost-effectiveness, Laparoscopic cholecystectomy, Open cholecystectomy, นิ่วในถุงน้ำดี, Economic evaluation, การประเมินทางเศรษฐศาสตร์, Gall stone, การผ่าตัดแบบเปิด, การผ่าตัดผ่านกล้อง