ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2537 (1994) The cost-utility analysis of some Thai public health programmes Somchai Suksiriserekul
วิทยานิพนธ์ 2536 (1993) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการตรวจเอชไอวี แอนติเจนร่วมกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์ เปรียบเทียบกับการตรวจเอชไอวี แอนติบอดีย์แต่เพียงอย่างเดียวของโลหิตบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จินดา ตั้งรวมทรัพย์
บทความวิจัย 2536 (1993) The effect of low concentration sevoflurane on the duration of vecuronium A. Phongchiewboon, C. Nisoong, T. Nipitsukarn, W. Churnchongkolkul, W. Lapisatepun*, Y. Arasaki, Y. Punjasawadwong
บทความวิจัย 2536 (1993) Cost-Effectiveness Analysis of Three Short-Course Antitubercurosis Programmes Compared with a Standard Regimen in Thailand Anucha Jittinandana, Bundid Hunhaswasdikul, Nipon Udomrati, Pirom Kamolratanakul*, Somsak Akksilp, Virot Tiangcharoensathien
วิทยานิพนธ์ 2536 (1993) การศึกษาต้นทุน-ประสิทธิผลของการบำบัดรักษาไข้มาลาเรียในสถานีอนามัย ฉวีวรรณ ทิมา
บทความวิจัย 2536 (1993) ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของยาต้านโรคจิตในการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา วิวัฒน์ ยถาภูธานนท์
บทความวิจัย 2536 (1993) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะส่วนบนโดยวิธีผ่าตัดและวิธีสลายนิ่ว ชญาดา ศิริภิรมย์
วิทยานิพนธ์ 2535 (1992) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของแผนงานขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2520-2532 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล
วิทยานิพนธ์ 2535 (1992) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของการรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะส่วนบนโดยวิธีผ่าตัดและวิธีสลายนิ่ว ชญาดา ศิริภิรมย์
บทความวิจัย 2535 (1992) รายงานผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Glibenclamide 5 mg tab, ระหว่างยาขององค์การเภสัชกรรมและของ Original จิตตินาถ ธรรมเวช*, วนิดา บัวแย้ม
วิทยานิพนธ์ 2534 (1991) ต้นทุนและประสิทธิผลของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนด้วยยาผสม(MDT) วิไลลักษณ์ นภาพรรณสกุล
บทความวิจัย 2534 (1991) Economic Analysis of Several Types of Malaria Clinics in Thailand D.S. Shepard, K. Thimasarn, M.B. Ettling*, S. Krachaiklin
บทความวิจัย 2534 (1991) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ ของการฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ Pisake Lumbiganon, จินตนา จันทร์โคตร, จิรายุ สิทธิเกษร, ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์*, วีระชัย โควสุวรรณ
วิทยานิพนธ์ 2533 (1990) Cost-effectiveness analysis on Japanese encephalitis vaccination program in Thailand Jiang Hui
บทความวิจัย 2533 (1990) การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาโรคแผลพุพองในเด็กด้วยยารับประทาน cloxacilin และยาทา mupirocin พิเศษพงศ์ ปัทมะสุคนธ์*, สิริพร จิรัฐติกาลวงศ์
บทความวิจัย 2532 (1989) The Thai expanded programme on immunization: role of immunization sessions and their cost-effectiveness D.S. Shepard, K. Phonboon*, P. Kunasol, S. Preuksaraj, S. Ramaboot
บทความวิจัย 2532 (1989) A Simplified Financial Cost-effectiveness Analysis of Programs for Prevention of Hepatitis B Accidental Inoculation among Hospital Personnel in Thailand Chongsuvivatwong , V
บทความวิจัย 2531 (1988) การวิเคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุนในการป้องกันโรค IVKDI ด้วยวิตามินเค ยงยุทธ ขจรผดุงกิตติ, คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
บทความวิจัย 2527 (1984) Cost and Performance of Malaria Surveillance in Thailand Alan G. Harding, Somkid Kaewsonthi*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง