ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2567 (2024) การให้ฟีนิลเอฟรินในการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำปริมาณ 50 และ 100 ไมโครกรัมแบบค่อยๆ ฉีดเข้าเส้นเลือดดำต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำและหัวใจเต้นช้า หลังจากจากการระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน้ำไขสันหลัง ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง: การทดลองแบบสุ่มอำพรางฝ่ายเดียว รติกร อนุสรธนาวัฒน์
บทความวิจัย 2567 (2024) Comparison of endoscopic-guided vs. electromyography-guided Botulinum toxin injection treatments inadductor spasmodic dysphonia Manintorn Praditthum, Premsuda Sombuntham*
บทความวิจัย 2567 (2024) ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองร่วมกับการฝึกสติต่อความผาสุกทางใจ และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ อรวรรณ จันทร์มณี
บทความวิจัย 2567 (2024) การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตของตนเอง สำหรับ Lymphoma และ Myeloma นิลวรรณ อยู่ภักดี*, อธิชาพรรณ อยู่เชื้อ, วสี เลิศขจรสิน, พีระพล วอง
บทความวิจัย 2567 (2024) การวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและปกปิดสองทางเพื่อเปรียบเทียบแรงกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการลุกเดินหลังผ่าตัด ระหว่างสองความเข้มข้นของยาชา Bupivacaine ขณะให้ยาชาเหนือช่องไขสันหลังอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งนรีเวช วีระนุช ธีระสุนทรวงศ์*, ลลิตา พฤกษ์โสภณ, นรัญลักษมณ์ แสงทอง
บทความวิจัย 2567 (2024) Quality of Life in Patients with Chronic Rhinitis after Radiofrequency Ablation of Inferior Turbinate Ekapop Ponyomma
บทความวิจัย 2567 (2024) Effect of Music Listening on Shortening the Time for a Biophysical Profile Assessment of Pregnant Women: A Randomized Control Trial Bhanubhan Meepon*, นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์, อรอนงค์ นุ่มเจริญ
บทความวิจัย 2567 (2024) Efficacy of Vaginal Progesterone for Maintenance Therapy after Arrested Preterm Labor: A Randomized Controlled Trial Raksina Nuprom*, Pakprapa Chaipakdi
บทความวิจัย 2567 (2024) Efficacy and Safety of Cannabidiol Oil on Chronic Insomnia: The First Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover, Pilot Study in Thailand Chakrabongse Aiewtrakoon
บทความวิจัย 2567 (2024) Bupivacaine Local Infiltration at Trocar Insertion Sites after Gynecologic Laparoscopic Surgery: A Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Trial Netpreeya Nakngam*, Phornsawan Wasinghon, Auttaya Ratanakaew
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการฟอกเลือดด้วยน้ำยาฟอกเลือดอุณหภูมิต่ำเทียบกับอุณหภูมิปรกติ ต่ออัตราการขจัดยูเรีย และความดันโลหิตในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปัญจพล กอบพึ่งตน*, จิรตินันท์ นีระเสน, ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการทาครีมยาชาเปรียบเทียบกับการฉีดยาที่ปากมดลูกเพื่อลดความเจ็บปวดในการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า กชนิภา แพทยานันท์*, ชินวัฒน์ ศรีนิล
บทความวิจัย 2566 (2023) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทิพย์สุดา พรหมดนตรี, จินตนา ดำเกลี้ยง*, วิภา แซ่เซี้ย
บทความวิจัย 2566 (2023) ต้นทุนการคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลศิริราชภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กนกภัทร เกตุสุวรรณ*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
บทความวิจัย 2566 (2023) Comparison of Functional Recovery Between Unicompartmental and Total Knee Arthroplasty Boonchana Pongcharoen*, Pongsathorn Liengwattanakol, Krit Boontanapibul
บทความวิจัย 2566 (2023) Cranial versus Caudal Direction Technique of Native Percutaneous Kidney Biopsy: A Randomized Controlled Trial โสฬส จาตุรพิศาลนุกูล, Chutima Chavanisakun, Nontawat Benjakul, ธนรร งามวิชชุกร, Punnawit Laungchuaychok, สาธิต คูระทอง, วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์*
บทความวิจัย 2566 (2023) Remote Ischemic Preconditioning to Prevent Contrast-Associated Kidney Injury in Elective Coronary Angiogram: A Randomized Controlled Trial Papatsiri Suntavaruk, โสฬส จาตุรพิศาลนุกูล, สาธิต คูระทอง, วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์*
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ต่ออาการไม่สุขสบายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคอง วิธวินท์ ฝักเจริญผล*, วรยศ ดาราสว่าง
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของโปรแกรมการดูแลผิวหนังต่อการหายของแผลในผู้ป่วยที่มีภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ นิศาชล กวางทอง*, สุพร สุนัยดุษฎีกุล, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, อภิชัย อังสพัทธ์
บทความวิจัย 2566 (2023) เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรม โปรแกรมการบำบัดแนวซาเทียร์โมเดล และโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาร่วมกับแก้ปัญหาในเด็กและวัยรุ่นที่ติดเกมออนไลน์ สุนทรี ศรีโกไสย*, อรพรรณ แอบไธสง, ชฎาพร คำฟู, อนงค์พร ต๊ะคำ
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง