ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2540 (1997) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี แสวง วัชระธนกิจ
บทความวิจัย 2540 (1997) Vital Capacity Inhalation of Sevoflurane with Nitrous Oxide: Comparison with Propofol and Thiopental Infusion Adults จิรวรรณ บุญบรรจง
บทความวิจัย 2539 (1996) Rate of Urinary Tract Infection in Self-Catheterization Compared to Nurse-Catheterization for Bladder Training in Patients with Spinal Cord Lesion Chobcheun R, Hanpanich K, Manimmanakorn N, Tamnanthong N*
รายงาน 2539 (1996) ต้นทุนและประสิทธิผลของการดูแลผูป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปรียบเทียบศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย, มานิต คงแป้น
บทความวิจัย 2539 (1996) ประสิทธิภาพของคลอเฟนิรามีนและซูโดเอฟิดรีนในการรักษาอาการของโรคหวัด สุกัญญา คันธาวัฒน์, สุกิจ รุ่งอภินันท์, สุปราณี ฟูอนันต์
วิทยานิพนธ์ 2539 (1996) Cost and benefit analysis of contracting out primary medical care to private clinics under social security scheme Sanga Intajak
บทความวิจัย 2539 (1996) การปลูกรากเทียมด้วยระบบอินตราโมบายซัยลินเดอร์ ตอนที่ 2 ขบวนการปลูกรากเทียมในทางศัลยกรรม วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต
บทความวิจัย 2539 (1996) Double Blind Clinical Trial of Pefloxacin versus Ofloxacin in the Treatment of Acute Uncomplicated Gonococcal Urethritis in Men Anupong Chitvarakorn, Aroonluk Lulitanond, Niwat Polnikorn, Panida Jayanetra, Somyot Charuwichitratana*
บทความวิจัย 2539 (1996) ประสิทธิผลของโปรแกรมให้คำปรึกษา เพื่อควบคุมธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติเปรียบเทียบกับวิธีการให้คำแนะนำตามปกติ ณรงค์ วินิยกูล, นิคม ถนอมเสียง, ผ่องศรี แสนไชยสุริยา, สมคิด เสงี่ยมศักดิ์, โรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น, ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล*
บทความวิจัย 2539 (1996) การศึกษาผลของยาคลอเฟนิรามีน 2 มิลลิกรัมและยาเทอเฟนาดีน 60 มิลลิกรัมต่อระบบประสาทส่วนกลางที่ระดับน้ำทะเล และความสูง 10,000 ฟุต โชคชัย ขวัญพิชิต, ธีระภาพ เสนะวงษ์, ประจิตต์ ประจักษ์จิตต์, ดุสิต สุจิธารัตน์
บทความวิจัย 2539 (1996) การศึกษาเปรียบเทียบอาการปวดของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดต่อมทอนซิล ระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา sucralfate กับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา sucralfate ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. จารุวรรณ ตรียะวรางพันธ์, ศักดา สุจริตธรรม, สุภาพร ธนะเกียรติวารี
บทความวิจัย 2539 (1996) ผลของการฉีดยาลิโดเคน เพื่อลดความเจ็บปวดในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำเพื่อให้สารน้ำ บังอร ศรีแจ่ม
บทความวิจัย 2538 (1995) การใช้ลูกอมสมุนไพรในการเลิกสูบบุหรี่ กัลยาณี ตันศฤงฆาร*, นิกร ดุสิตสิน, ปิยลัมพร หะวานนท์, เขมิกา ยามะรัต, ไพลิน ศรีสุขโข
บทความวิจัย 2538 (1995) Cost-benefit Analysis of Laparoscopic Adnexectomy H. Tintara*, R. Leetanaporn
วิทยานิพนธ์ 2538 (1995) การประเมินค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของผู้ถือบัตรสุขภาพในอำเภอสันป่าตองและแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สุรชัย อุตมอ่าง
บทความวิจัย 2538 (1995) Patient-controlled analgesia: การศึกษาต้นทุนต่อประสิทธิผลเปรียบเทียบวิธีระงับปวดหลังการผ่าตัด 3 วิธีในผู้ป่วยไทย วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์, จริยา เลศอรรฆยมณ๊, สุทธิผล อุดมพันธรัก
วิทยานิพนธ์ 2537 (1994) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ ของการจัดให้มีบริการทันตสาธารณสุขในสถานีอนามัย นงลักษณ์ จิรชัยโศภิต
วิทยานิพนธ์ 2537 (1994) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้ยา Zidovudine ในผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ อุทัย ม่วงศรีเมืองดี
บทความวิจัย 2537 (1994) Review APLD in Ramathibodi Hospital: Result and Renefit สุวัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์, ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต
บทความวิจัย 2537 (1994) ประสิทธิภาพของยาอัลเบนดาโซลในการรักษาโรคพยาธิสตรองจิลอยดิเอสิส จีรวรรณ ศรีเพียงจันทร์, ทิพภาพร รงค์รุ่งเรือง*, วิรัช จั่นหนู, สมคิด แก้วมณี
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง