ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด
ฉลาด แสงอาทิตย์*, สุสัณหา ยิ่มแย้ม, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai Province
บทคัดย่อ
การที่สตรีป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและได้รับการรักษาด้วยรังสีร่วมกับเคมีบำบัด ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนครอบครัว จนอาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตได้ หากสตรีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดมีความเข็มแข็งอดทนสูงอาจนำไปสู่คูณภาชีวิตที่ดี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข็มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด และความสัมพันธ์ระหว่างความเข็มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกและได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด ตั้งแต่ระยะสัปดาห์ที่ 3 ของการรักษา และมาใช้บริการที่หน่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จำนวน 65 ราย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความเข็มแข็งอดทนซึ่งเบญจมาภรณ์ จันทโรทัย สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ และพันทวี เชื้อขาว (เบญจมาภรณ์ จันทโรทัยม 2544) สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของคราฟ (Craft, 1999) และแบบวัดคุณภาพชีวิตเป็นเครื่องมือที่สุสัณหา ยิ้มแย้ม (2544) ได้แปลและดัดแปลงข้อคำถามให้เหมาะสมกับคนไทยจากแบบวัดดัชนีคุณภาพชีวิตของเฟอร์รานส์ (Ferrans, 1997) คำนวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความเข็มแข็งอดทนและแบบวัดคุณภาพชีวิต โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 และ .92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและหาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน                ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด มีความเข็มแข็งอดทนอยู่ในระดับสูง และกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 72.30 มีคุณภาพชีวิตโดยรวม อยู่ในระดับสูงมาก รวมทั้งความเข็มแข็งอดทนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .60, p< .01)                ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรส่งเสริมความเข็มแข็งอดทนในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัดเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
ที่มา
พยาบาลสาร ปี 2547, มกราคม-มีนาคม ปีที่: 31 ฉบับที่ 1 หน้า 64-76
คำสำคัญ
Quality of life, คุณภาพชีวิต, Hardness, Women with cervical cancer, ความเข็มแข็งอดทน, ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก