ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการฟอกเลือดด้วยน้ำยาฟอกเลือดอุณหภูมิต่ำเทียบกับอุณหภูมิปรกติ ต่ออัตราการขจัดยูเรีย และความดันโลหิตในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปัญจพล กอบพึ่งตน*, จิรตินันท์ นีระเสน, ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการทาครีมยาชาเปรียบเทียบกับการฉีดยาที่ปากมดลูกเพื่อลดความเจ็บปวดในการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า กชนิภา แพทยานันท์*, ชินวัฒน์ ศรีนิล
บทความวิจัย 2566 (2023) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทิพย์สุดา พรหมดนตรี, จินตนา ดำเกลี้ยง*, วิภา แซ่เซี้ย
บทความวิจัย 2566 (2023) ต้นทุนการคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลศิริราชภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กนกภัทร เกตุสุวรรณ*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
บทความวิจัย 2566 (2023) Comparison of Functional Recovery Between Unicompartmental and Total Knee Arthroplasty Boonchana Pongcharoen*, Pongsathorn Liengwattanakol, Krit Boontanapibul
บทความวิจัย 2566 (2023) Cranial versus Caudal Direction Technique of Native Percutaneous Kidney Biopsy: A Randomized Controlled Trial Solos Jaturapisanukul, Chutima Chavanisakun, Nontawat Benjakul, ธนรร งามวิชชุกร, Punnawit Laungchuaychok, สาธิต คูระทอง, วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์*
บทความวิจัย 2565 (2022) The impact of pharmacists’ interventions in female internal medicine ward at university-based hospital on cost savings and cost avoidance Tanatape Wanishayakorn, Orawan Sae-lim*, Onnicha Suntornlohanakul, Pastraporn Yiengkulchao, Prayut Muangming, Nataya Chuerdee
บทความวิจัย 2565 (2022) การศึกษาผลของยาไซเมทิโคนต่อจำนวนวันในการนอนโรงพยาบาล ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องทางนรีเวชวิทยาที่ไม่ใช่มะเร็งตามแนวทางการส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัด (ERAS protocol), การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม กานต์ชนก แตมานุ, สุชาดา อินทวิวัฒน์*
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลโปรโตคอลเสริมการฟื้นตัว (ERAS) ในการผ่าตัดคลอด งานวิจัยแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม ณัฐชา กลางประพันธ์, อมรินทร์ นาควิเชียร, จุฑารัตน์ เลื่อนผลเจริญชัย, วิภาดา เหล่าสุขสถิตย์*
บทความวิจัย 2565 (2022) การใช้คีมข้างเดียวเทียบกับการใช้มือในการช่วยคลอดศีรษะทารกระหว่างการผ่าตัดคลอด: การทดลองแบบสุ่ม รัตน์ศักดิ์ ตั้งเทอดชนะกิจ*, อุษณีย์ สังคมกำแหง, ธนนิตย์ สังคมกำแหง
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลของสารสกัดว่านหางจระเข้เปรียบเทียบกับ omeprazole ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน ฐานิดา มานิตย์โชติพิสิฐ*, มาศ ไม้ประเสริฐ
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลของสารสกัดว่านหางจระเข้เปรียบเทียบกับ omeprazole ในการรักษาโรคกรดไหลย้อน ฐานิดา มานิตย์โชติพิสิฐ*, มาศ ไม้ประเสริฐ
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลฉับพลันของการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าต่ออาการปวดศีรษะในผู้ป่วยโรคไมเกรน ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล*, ปุณยวีร์ คำไทย
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการแช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอาการชาเท้า ปรีชา หนูทิม*, ลักขณา รวมวงศ์, พรชัย สว่างวงศ์, พิมพ์ลดา พงศ์ชัยชานนท์, อมรรัตน์ ราชเดิม
บทความวิจัย 2565 (2022) ประสิทธิภาพของทราเนซามิก เอซิดเพื่อลดการเสียเลือดหลังผ่าท้องทำคลอดในสตรีที่เคยผ่าท้องทำคลอดมาก่อน: การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ฉัตรดาว สุจริต
บทความวิจัย 2565 (2022) ผลการให้เคตามีนขนาดต่ำทางหลอดเลือดดำระหว่างผ่าตัดเพื่อระงับปวดในการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง พัชรมัย ศรีพรหม*, ยุพาพิน ปักการะโต, สายทอง ศรีวิเศษ
บทความวิจัย 2565 (2022) บทบาทของยาไซเมติโคนชนิดน้ำที่ให้ก่อนส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นในโรงพยาบาลบรบือ: การศึกษาแบบ Prospective randomized controlled trial ภาคิน ธนการเวคิน
บทความวิจัย 2565 (2022) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการขยับข้อต่อกระดูกสันหลังในทิศทางการหมุนและการกดจากทิศทางด้านหลังไปด้านหน้าบนข้อต่อของกระดูกสันหลังส่วนเอวในการรักษาผู้มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบไม่จำเพาะเจาะจง นลินี อิสเสงี่ยม*, อัครเดช ศิริพร, อดิษฐ์ จิรเดชนันท์
บทความวิจัย 2565 (2022) Safety and Efficacy of Ivermectin for the Prevention and Treatment of COVID-19: A Double-Blinded Randomized Placebo-Controlled Study Nasikarn Angkasekwinai*, Pinyo Rattanaumpawan, Methee Chayakulkeeree, Pakpoom Phoompoung, Pornpan Koomanachai, Sorawit Chantarasut, Walaiporn Wangchinda, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
บทความวิจัย 2565 (2022) Economic evaluation of peritoneal dialysis and hemodialysis in Thai population with End-stage Kidney Disease Montira Assanatham, อรลักษณ์ พัฒนาประทีป*, Anan Chuasuwan, เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์, Paweena Susantitaphong, Chutatip Limkunakul, Wanchana Ponthongmak, Kamolpat Chaiyakittisopon, อัมรินทร์ ืทักขิญเสถียร, Atiporn Ingsathit
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง