ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2564 (2021) The comparison of nasal irrigation outcome between 3% NaCl and 0.9% NaCl in adults majority with intermittent allergic rhinitis: A randomized double-blind study Kedsaraporn Yata*, Chonticha Srivanichapoom
บทความวิจัย 2564 (2021) การใช้ที่รัดหน้าท้องเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและการเคลื่อนไหวหลังการผ่าตัดโรคทาง นรีเวชวิทยาผ่านหน้าท้อง:การทดลองแบบสุ่ม กรสกุล บุญเพลิง*, สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
บทความวิจัย 2564 (2021) การให้กาบาเพนตินเพื่อระงับอาการปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง หทัยภัทร สุขเจรียงพร*, สิทธิโชค มหาสุคนธชาติ
บทความวิจัย 2564 (2021) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้Tamoxifen 10 ปี เปรียบเทียบกับ 5 ปี ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม สมชาย ธนะสิทธิชัย*, อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ, อรุณี ไทยะกุล, กมลชนก กวยรักษา, กฤติกา บุญมาก
บทความวิจัย 2564 (2021) Effects of home-based breathing exercise on heart rate variability, cardio-ankle vascular index, respiratory muscle strength and maximum oxygen consumption in female participants with normal weight obesity Artitaya Pluksek, Benchawan Tunpha, Chanya Sawatmongkul, Kanokwan Demeekul, Sukrit Somboonchai, Tharnwimol Inthachai*
บทความวิจัย 2564 (2021) Impact of inspiratory muscle training and early mobilization program during the peri-weaning period on body composition in critically ill surgical patients: A pilot randomized controlled trial Attalekha Thammata, Salinee Worraphan, กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, Kanokkarn Juntaping, Mujalin Prasannarong*
บทความวิจัย 2564 (2021) Cost-effectiveness analysis of manidipine versus amlodipine as an add-on to renin-angiotensin system blockers in hypertensive patients with diabetes mellitus and proteinuria Kamolpat Chaiyakittisopon*, Wiwat Thavornwattanayong, Jadesada Lertsirimunkong, Supitchaya Senbut, Supawadee Rodyou, Angkana Klungkeo, Kamonchanok Poophan
บทความวิจัย 2564 (2021) A Randomized Trial of Partial Versus Complete Versus Not Using Laser-Assisted Hatching in Vitrified-Warmed Cleavage Embryo Transfer: A Preliminary Report อุษณีย์ แสนหมี่*, Waraporn Piromlertamorn, Teraporn Vutyavanich
บทความวิจัย 2564 (2021) Comparison of the Effectiveness between 5% Eutectic Mixture of Local Anesthetic Cream and Ethyl Chloride Spray Applied on the Skin Prior to Intravenous Cannulation Wilaiporn Supan, Araya Ongiem, Angkana Prawatviteesuk, สุทธิพล อุดมพันธุรัก, พงษ์ธารา วิจิตเวชไพศาล*
บทความวิจัย 2564 (2021) ต้นทุนการเข้านอนรักษาในโรงพยาบาลกุมภวาปีของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ กิดลดา กิตยคม*, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์
บทความวิจัย 2564 (2021) การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลเกาะลันตาโดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรม วันชัย อินทอง*, กุลจิรา อุดมอักษร
บทความวิจัย 2564 (2021) การวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรมของการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมจากผู้ป่วยจิตเภทที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการบริบาลทางเภสชักรรมเฉพาะสาขาจิตเวช จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง, นุศราพร เกษสมบูรณ์*
บทความวิจัย 2564 (2021) ต้นทุนโดยตรงทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี อารยา วิฑิตพงษ์วนิช, ปิยเมธ ดิลกธรสกุล*
บทความวิจัย 2564 (2021) Quality of life for type II diabetes mellitus patients in a suburban tertiary hospital in Thailand Chakawee Komaratat*, Naruemon Auemaneekul, Wirin Kittipichai
บทความวิจัย 2564 (2021) การยึดติดทางคลินิกของวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดใสระหว่างวัสดุนวัตกรรมไทยกับวัสดุนำเข้าบนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง: การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุมที่มีการจัดกลุ่มด้วยวิธีสุ่ม ดลหทัย สิทธิพงษ์พร*, วัชราภรณ์ ทัศจันทร์, พสุธา ธัญญะกิจไพศาล, ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
บทความวิจัย 2564 (2021) Vaginal tablets of dequalinium chloride 10 mg versus clotrimazole 100 mg for vaginal candidiasis: a double-blind, randomized study มานพชัย ธรรมคันโธ, Chenchit Chayachinda*
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลของแผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยต่ออาการปวดและความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ปาจารีย์ มาน้อย*, ศิรินทิพย์ คำฟู, อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์
บทความวิจัย 2564 (2021) การศึกษาเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจด้วย Video laryngoscope และ Macintosh laryngoscope ในหุ่นทดลองท่านั่งที่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณคอในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีประสบการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจมาก่อน กานต์ สุทธาพานิช*, ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ, พรหมเพชร นวลพรม, ประยุทธ สุขอุ้ม, มนินา ทิลารักษ์, ไชยพร ยุกเซ็น
บทความวิจัย 2564 (2021) ผลการฝึกชิกง ไท้จี๋และโยคะที่มีต่อการทรงตัวและสมรรถภาพทางกายในหญิงสูงอายุ ภูวนาถ พิมพ์บูลย์*, สาลี่ สุภาภรณ์, ประสิทธิ์ ปีปทุม
บทความวิจัย 2564 (2021) ประสิทธิผลของสารสกัดกัญชา คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ปิยวรรณ เหลืองจิรโณทัย*, ศิริพร ปาละวงศ์, ทัศนีย์ กามล
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง