ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) ประสิทธิศักดิ์ในการลดระดับความปวดของยาเซเลโคซิบหลังผ่าตัด คลอดบุตรการทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม ธัญวิภา ทัศน์เจริญพร, พสุวัฒน์ คงศีล, บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี*, ปิยศักดิ์ วิทยบูรณานนท์
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการใช้เทปยืดหยุ่นและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อระดับความเจ็บปวด ระดับพร่องความสามารถและความยืดหยุ่นของเอวในผู้ป่วยอาการปวดหลังส่วนล่างชนิดไม่จำเพาะเจาะจง: การศึกษาเชิงทดลองชนิดมีการสุ่ม ขิ่นนานโอมานวิน, มายโอตูชาขิ่น, ยอดชาย บุญประกอบ*
บทความวิจัย 2563 (2020) วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำาหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค อรทัย เขียวเจริญ*, ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร, ธันวา ขัติยศ, เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์, ชลธิดา ใบม่วง, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
บทความวิจัย 2563 (2020) ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก สุชาติ เปี่ยมปรีชา*, ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์, อุทุมพร วงษ์ศิลป์, นิลวรรณ อยู่ภักดี
บทความวิจัย 2563 (2020) แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือด สมพร ชินโนรส*, ชุติมา ดีปัญญา, สุภาพร ภูษณวรรณ
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of Addition of Ondansetron for PONV Prophylaxis in Ambulatory Hysteroscopy with Propofol Total Intravenous Anesthesia ชนินาถ รุจพัฒนกุล, ณัฐกานต์ หุ่นธานี, นคนันท์ แสงดี, พรภัทรา อารีรักษ์*, มัธชุพร สุขประเสริฐ
บทความวิจัย 2563 (2020) การเปรียบเทียบการให้ฟีนิลเอฟรินในการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำจากการ ระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน้ำไขสันหลังแบบฉีดเข้าเส้นเลือดำทันทีและแบบค่อยๆ ฉีดต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นช้าและอาการข้างเคียงอื่นๆ ในการผ่าตัด คลอดทางหน้าท้อง: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มอำพรางฝ่ายเดียว รติกร อนุสรธนาวัฒน์
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการกระตุ้นภาวะขาดเลือดในร่างกาย ในการป้องกันภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทีบรังสีจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม พฤตินาถ โกยดุลย์*, พามิลา ทรรศนะวิภาส, นฤตยา วโรทัย, ธีรศักดิ์ ตั้งวงศ์เลิศ, เนาวนิตย์ นาทา, บัญชา สถิระพจน์, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, อำนาจ ชัยประเสริฐ
บทความวิจัย 2563 (2020) คุณภาพชีวติของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ลลิดา นพคุณ*, รุจาธร อินทรตุล, นัทธมน วุทธานนท์
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอวในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ลัชชี ชัชวรัตน์*, ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร คำผลศิริ
บทความวิจัย 2563 (2020) ยา Levobupivacaine ความเข้มข้นต่ำสำหรับการใส่สายระงับความรู้สึกที่เส้นประสาท Femoral ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าร่วมกับมอร์ฟีน 0.1 มิลลิกรัม ทางไขสันหลัง มาร์วิน เทพโสพรรณ*, กรกมล ยุวพัฒนวงศ์, ดนิตา วีระเจริญกุล
บทความวิจัย 2563 (2020) Depression and Quality of Life in Spinal Cord Injury Patients Living in the Community After Hospital Discharge ชลเวช ชวศิริ, Nopchanok Sukprasert, Srinual Chavasiri*
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ยา ibuprofen ร่วมกับยา acetaminophen เปรียบเทียบกับการใช้ยา acetaminophen ในการลดความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บภายหลังการคลอดบุตร ปรียาภรณ์ หาระสาย*, นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์
บทความวิจัย 2563 (2020) การใช้ที่รัดหน้าท้องเพื่อลดการปวดแผลผ่าตัดหลังคลอดบุตร ธัญญารัตน์ สิงห์แดง*, อุษณีย์ สังคมกำแหง, ธนนิตย์ สังคมกำแหง
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of Remote Ischemic Preconditioning on Myocardial Ischemia in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Randomized Controlled Trial Wongthep A, Karunasumetta C*, Tourthong W, Senarak P
บทความวิจัย 2563 (2020) A Randomized Controlled Trial Comparing the Effects of an Arm Swing Exercise and Low Sodium Intake Education Program with Low Sodium Intake Education Alone on Cardiovascular Outcomes in Postmenopausal Women with Prehypertension Tantiprasoplap S, Piaseu N, Kanungsukkasem V, Taneepanichskul S*
บทความวิจัย 2563 (2020) Efficacy of Omega-3 Fatty Acids in the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Paecharoen S*, Wongsuphasawat K, Tantiyavarong P
บทความวิจัย 2563 (2020) Effects of Coenzyme Q10 on Sperm Motility of Infertile Men with Pyospermia Treated with Doxycycline: A Randomized Controlled Trial Chayachinda C, Thamkhantho M*, Ngamskulrungroj P
บทความวิจัย 2563 (2020) Single Bolus Intravenous Ephedrine Attenuates Reduction of Core Body Temperature in Patients Undergoing Spinal Anesthesia for Arthroscopic Knee and Ankle Surgery Pravitharangul T*, Karnjanarachata C, Areeruk P, Thananuwong S, Komonhirun R
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดาและทารก ภายหลังคลอดโดยเร็ว ต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานหนึ่งเดือน กรกนก เกื้อสกุล, นิตยา สินสุกใส*, วรรณา พาหุวัฒนกร, วิทยา ถิฐาพันธ์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง