ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอวในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ลัชชี ชัชวรัตน์*, ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร คำผลศิริ
บทความวิจัย 2563 (2020) ยา Levobupivacaine ความเข้มข้นต่ำสำหรับการใส่สายระงับความรู้สึกที่เส้นประสาท Femoral ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าร่วมกับมอร์ฟีน 0.1 มิลลิกรัม ทางไขสันหลัง มาร์วิน เทพโสพรรณ*, กรกมล ยุวพัฒนวงศ์, ดนิตา วีระเจริญกุล
บทความวิจัย 2563 (2020) Depression and Quality of Life in Spinal Cord Injury Patients Living in the Community After Hospital Discharge ชลเวช ชวศิริ, Nopchanok Sukprasert, Srinual Chavasiri*
บทความวิจัย 2562 (2019) A Prospective Randomized Control Trial: Two Years Outcome in Diabetes Control after Bariatric Surgery Comparison between Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Roux-En-Y Gastric Bypass A Techagumpuch, K Thanavachirsin, S Udomsawaengsup*
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparison of Post-Operative Analgesia between Adductor Canal Block and Femoral Nerve Block after Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Randomized Controlled Trial A Seangleulur*, S Manuwong, B Chernchujit, S Woraththongchai, T Sorin
บทความวิจัย 2562 (2019) The Modified Robert Jones Bandage Does Not Improve Performance or Functional Outcome after Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial C Pornrattanamaneewong, P Ruangsomboon, R Narkbunnam, K Chareancholvanich, V Wilairatana*
บทความวิจัย 2562 (2019) Continuous Barbed Suture versus Knotted Interrupted Suture for Wound Closure in Total Knee Arthroplasty: A Prospective Randomized Study M Sakdinakiattikoon*, A Tanavalee
บทความวิจัย 2562 (2019) Impact of Patient’s Real-Time Visualization during Flexible Cystoscopy: Randomized Controlled Trial P Prasanchaimontri*, S Tritipwanit, T Prachapinyo
บทความวิจัย 2562 (2019) Enhancing Cytokine Clearances with Sustained Low Efϐiciency Diaϐiltration (SLED-f) Using High Cut-off Dialyzer in Septic AKI Patients: A Randomized Trial K Tiranathanagul*, J Tunpornchai, N Srisawat, P Susantitaphong, K Paditpornsilpa, สมชาย เอี่ยมอ่อง
บทความวิจัย 2562 (2019) A Cost-Utility Study of Smoking Cessation Interventions for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Thailand R Kongsakol*, R sruamsiri
บทความวิจัย 2562 (2019) ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพก: การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัด นันทิกานต์ แสงทอน, สุภาพ อารีเอื้อ*, พิชญ์ประอร ยังเจริญ, วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
บทความวิจัย 2562 (2019) ผลของการจัดการความโกรธที่เน้นการปรับความคิดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเภท พยุงศักดิ์ ฝางแก้ว, เพ็ญนภา แดงต้อมยุทธ์*
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยหญิงที่มีภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ในโรงพยาบาลราชบุรี พิมพ์ชนก ปริยเอกสุต
บทความวิจัย 2562 (2019) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด แพรวพรรณ สุวรรณกิจ*, ศิภาพร สุวรรณลำภา, นพรัต กรองไผ่กลาง, วรพงศ์ เสมอ, วัชรา แก้วมหานิล, จรัญ สายะสถิตย์
บทความวิจัย 2562 (2019) ต้นทุนประสิทธิผลของยาอทอร์วาสเตตินรูปแบบผลึก และอสัณฐานในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบทุติยภูมิ สุภาพร อ่อนสนิท, เกศินี วานิชชัง, Kraisorn Anutarapongpan*
บทความวิจัย 2562 (2019) การเปรียบเทียบระหว่างการเฝ้าระวังผู้ป่ วยโดยบุคลากรทางวิสัญญีวิทยาร่วมกับยาเฟนตานิลภายใต้การระงับเส้นประสาทอิลิโออินกวยนอลเส้นประสาทอิลิโอไฮโปกาสตริค กับ การระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง สำหรับการผ่าตัดเย็บซ่อมไส้เลื่อนที่ขาหนีบในโรงพยาบาลสระบุรี พลภัทร สุลีสถิระ
บทความวิจัย 2562 (2019) Impact Assessment of Smell and Taste Disorders on Quality of Life in Thais Using the SF-36 Health Survey (Thai version) Bannapuch Pinkaew*, ปารยะ อาศนะเสน, Olaf Michel, Kanokporn Talek, Tharatham Phonmanee, Jeerapa Kerdnoppakhun
บทความวิจัย 2562 (2019) ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตโรคหลอดเลือดสมอง รังษิยา เชื้อเจ็ดตน*, เดชา ทำดี
บทความวิจัย 2562 (2019) Outcomes of Speech and Language Abilities and Quality of Life in Thai People with Aphasia by Group Therapy Tidajun Jiaranai, Jeamjai Jeeraumporn*, Sumalee Dechongkit, มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
บทความวิจัย 2562 (2019) Phonophoresis of Phyllanthus amarus nanoparticle gel improves functional capacity in individuals with knee osteoarthritis: A randomized controlled trial Decha Pinkaew*, Kanokwan Kiattisin, Khanittha Wonglangkam Pisittawoot Awoot
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง