ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอวในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ลัชชี ชัชวรัตน์*, ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร คำผลศิริ
บทความวิจัย 2563 (2020) ยา Levobupivacaine ความเข้มข้นต่ำสำหรับการใส่สายระงับความรู้สึกที่เส้นประสาท Femoral ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าร่วมกับมอร์ฟีน 0.1 มิลลิกรัม ทางไขสันหลัง มาร์วิน เทพโสพรรณ*, กรกมล ยุวพัฒนวงศ์, ดนิตา วีระเจริญกุล
บทความวิจัย 2563 (2020) Depression and Quality of Life in Spinal Cord Injury Patients Living in the Community After Hospital Discharge ชลเวช ชวศิริ, Nopchanok Sukprasert, Srinual Chavasiri*
บทความวิจัย 2563 (2020) การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ยา ibuprofen ร่วมกับยา acetaminophen เปรียบเทียบกับการใช้ยา acetaminophen ในการลดความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บภายหลังการคลอดบุตร ปรียาภรณ์ หาระสาย*, นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์
บทความวิจัย 2563 (2020) การใช้ที่รัดหน้าท้องเพื่อลดการปวดแผลผ่าตัดหลังคลอดบุตร ธัญญารัตน์ สิงห์แดง*, อุษณีย์ สังคมกำแหง, ธนนิตย์ สังคมกำแหง
บทความวิจัย 2563 (2020) Effect of Remote Ischemic Preconditioning on Myocardial Ischemia in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Randomized Controlled Trial Wongthep A, Karunasumetta C*, Tourthong W, Senarak P
บทความวิจัย 2563 (2020) A Randomized Controlled Trial Comparing the Effects of an Arm Swing Exercise and Low Sodium Intake Education Program with Low Sodium Intake Education Alone on Cardiovascular Outcomes in Postmenopausal Women with Prehypertension Tantiprasoplap S, Piaseu N, Kanungsukkasem V, Taneepanichskul S*
บทความวิจัย 2563 (2020) Efficacy of Omega-3 Fatty Acids in the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Paecharoen S*, Wongsuphasawat K, Tantiyavarong P
บทความวิจัย 2563 (2020) Effects of Coenzyme Q10 on Sperm Motility of Infertile Men with Pyospermia Treated with Doxycycline: A Randomized Controlled Trial Chayachinda C, Thamkhantho M*, Ngamskulrungroj P
บทความวิจัย 2563 (2020) Single Bolus Intravenous Ephedrine Attenuates Reduction of Core Body Temperature in Patients Undergoing Spinal Anesthesia for Arthroscopic Knee and Ankle Surgery Pravitharangul T*, Karnjanarachata C, Areeruk P, Thananuwong S, Komonhirun R
บทความวิจัย 2563 (2020) ผลของการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดาและทารก ภายหลังคลอดโดยเร็ว ต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานหนึ่งเดือน กรกนก เกื้อสกุล, นิตยา สินสุกใส*, วรรณา พาหุวัฒนกร, วิทยา ถิฐาพันธ์
บทความวิจัย 2563 (2020) ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคต่อมลูกหมากโต: การศึกษาความสัมพันธ์ กรณ์ นงค์กระโทก, ลินจง โปธิบาล*, โรจนี จินตนาวัฒน์
บทความวิจัย 2562 (2019) A Prospective Randomized Control Trial: Two Years Outcome in Diabetes Control after Bariatric Surgery Comparison between Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Roux-En-Y Gastric Bypass A Techagumpuch, K Thanavachirsin, S Udomsawaengsup*
บทความวิจัย 2562 (2019) Comparison of Post-Operative Analgesia between Adductor Canal Block and Femoral Nerve Block after Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Randomized Controlled Trial A Seangleulur*, S Manuwong, B Chernchujit, S Woraththongchai, T Sorin
บทความวิจัย 2562 (2019) The Modified Robert Jones Bandage Does Not Improve Performance or Functional Outcome after Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial C Pornrattanamaneewong, P Ruangsomboon, R Narkbunnam, K Chareancholvanich, V Wilairatana*
บทความวิจัย 2562 (2019) Continuous Barbed Suture versus Knotted Interrupted Suture for Wound Closure in Total Knee Arthroplasty: A Prospective Randomized Study M Sakdinakiattikoon*, A Tanavalee
บทความวิจัย 2562 (2019) Impact of Patient’s Real-Time Visualization during Flexible Cystoscopy: Randomized Controlled Trial P Prasanchaimontri*, S Tritipwanit, T Prachapinyo
บทความวิจัย 2562 (2019) Enhancing Cytokine Clearances with Sustained Low Efϐiciency Diaϐiltration (SLED-f) Using High Cut-off Dialyzer in Septic AKI Patients: A Randomized Trial K Tiranathanagul*, J Tunpornchai, N Srisawat, P Susantitaphong, K Paditpornsilpa, สมชาย เอี่ยมอ่อง
บทความวิจัย 2562 (2019) A Cost-Utility Study of Smoking Cessation Interventions for Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Thailand R Kongsakol*, R sruamsiri
บทความวิจัย 2562 (2019) ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพก: การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัด นันทิกานต์ แสงทอน, สุภาพ อารีเอื้อ*, พิชญ์ประอร ยังเจริญ, วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง