ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2560 (2017) ทิงเจอร์เบนซอยน์ช่วยให้แผ่นกาวใสที่ปิดทับสาย epidural ติดได้ดีขึ้นในผู้ป่วยผ่าตัดทางนรีเวช วิมลลักษณ์ สนั่นศิลป์*, จิรัศยา ชูอ่องสกุล, ปิยะวดี รุ่งมลคลทรัพย์, น้ำทิพย์ ไตรยสุนันท์, สหัสา หมั่นดี, มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน, อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ, สุวิทย์ สุนทรินคะ
บทความวิจัย 2560 (2017) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการนาส่งยาเข้าสู่ใต้ผิวด้วยเลเซอร์แฟรกชั่นแนล 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียมระดับพลังงานต่าร่วมกับการทาผิวทุกวันด้วยสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาดในการรักษาฝ้าเทียบกับการทาสารสกัด 0.625% ออกซีเรสเวอราทรอลจากแก่นมะหาดเพียงอย่างเดียวในการรักษาฝ้า ชวพร สุดโนรีกูล*, เทพ เฉลิมชัย, มนตรี อุดมเพทายกุล
บทความวิจัย 2559 (2016) Effects of Traditional Thai Self-Massage Using a Massage Stick versus Ibuprofen on Upper Back Pain Associated with Myofascial Trigger Points: a Pilot Study Phanida Wamontree*, Naowarat Kanchanakhan, วิชัย อึงพินิจพงศ์
บทความวิจัย 2559 (2016) Quality of Life in the Elderly Population Living in Bungsan and Ongkarak Sub-District, Nakhon Nayok Province, Thailand Manas Ranjan Behera*, Deepanjali Behera, Jitrapun Pusapukdepob
บทความวิจัย 2559 (2016) คุณภาพชีวิตการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิภาพร มั่นปาน*, พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผ้าห่มชนิดเป่าลมอุ่น ที่ประดิษฐ์จากชุมดผ่าตัดกับผ้าห่มเป่าลมอุ่นจากบริษัทเวชภัณฑ์ในกลุ่มผู้ป่วยที่ เข้ารับการผ่าตัดช่องท้อง ปาริยา ผลิเจริญผล
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการบริโภคน้ำผักผลไม้ผสมใยอาหารต่อการขับถ่ายอุจจาระในผู้ที่มีภาวะท้องผูก มยุรา วัฒนพงศ์ไพศาล, เรวดี จงสุวัฒน์*, เอกราช บำรุงพืชน์
บทความวิจัย 2559 (2016) Quality of Life after Great Saphenous Vein Ablation in Thai Patients with Great Saphenous Vein Reflux Boonying Siribumrungwong*, Pinit Noorit, Chumpon Wilasrusmee, ยศ ตีระวัฒนานนท์, Ammarin Thakkinstian
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของยาโพรโพฟอลและยาคีโตฟอลต่อการป้องกันอาการกระวนกระวายหลังฟื้นจากยาดมสลบซีโวฟลูเรนในผู้ป่วยเด็ก เบญจวรรณ ปิ่นศรศักดิ์
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืด คลินิกโรคหืด โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สุณี เลิศสินอุดม*, เกศริน ชูปัญญาเลิศ
บทความวิจัย 2559 (2016) คุณภาพชีวิตและการรับรู้ภาวะสุขภาพในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บของไขสันหลัง ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา*, พรทิพย์ วัฒนาวิทวัส
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาค่าใช้จ่ายการรักษาโรคหืดในโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า: ศึกษาประชากรในผู้ใหญ่ ธเดช บุญปิยทัศน์*, สิทธิพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์, อธิก แสงอาสภวิริยะ
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิผลของการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองต่อการคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนเมืองโดยการวิจัยเชิงทดลองแบบมีส่วนร่วม ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, รัศมี ตันศิริสิทธิกุล, ธิดา สกุลพิพัฒน์, พิกุล เจริญสุข, วิชัย เอกพลากร*
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการรับประทานชุดอาหารเช้าที่มีชนิดนํ้าตาลที่แตกต่างกันระหว่างนํ้าตาลไอโซมอลตูโลส กับนํ้าตาลซูโครสต่อการนำสารอาหารไปใช้และการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าตาลและอินซูลินในเลือด ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่, สุรัตน์ โคมินทร์, วันทนีย์ เกรียงสินยศ*
บทความวิจัย 2559 (2016) ประสิทธิภาพของการฉีดยาในข้อเข่าและเนื้อเยื่อบริเวณผ่าตัด เพื่อลดอาการปวดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สตบงกช ทั่งทอง*, วิทยา ประทินทอง, นงลักษณ์ มะพงษ์เพ็ง, ศิริรัตน์ แท่งทอง
บทความวิจัย 2559 (2016) A Randomized Controlled Trial of Defervescent Efficacy of Oral versus Rectal Paracetamol in a Pediatric Acute Care Setting Chulathida Chomchai, Worapant Kriengsoontornkij, สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์, กรมิกา วินิจกุล, Jedsada Suwanwaree*
บทความวิจัย 2559 (2016) Quality of Life after Total Knee Replacement at Siriraj Hospital, Thailand ฐิติมา ชินะโชติ, Jittrawan Attawattanakul, Choopong Luansritisakul*
บทความวิจัย 2559 (2016) อิทธิพลของคุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ และภาวะโรคร่วมต่อคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต ศิริณาชค์ ทองเทียม*, อรวมน ศรียุกตศุทธ, จงจิต เสน่หา, อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล
บทความวิจัย 2559 (2016) ผลของการให้แม่โอบกอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อ ต่ออุณหภูมิร่างกายและความอิ่มตัวออกซิเจนของทารกแรกเกิดครบกำหนดในห้องคลอด โรงพยาบาลรามาธิบดี ยิ่งขวัญ อยู่รัตน์*, ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร
บทความวิจัย 2559 (2016) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดนิ้วเท้าและผู้ถูกตัดขาระดับใต้เข่า เดือนฉาย โพธิ์งาม
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง