บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2563 (2020) ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอวในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ลัชชี ชัชวรัตน์*, ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร คำผลศิริ
2563 (2020) ยา Levobupivacaine ความเข้มข้นต่ำสำหรับการใส่สายระงับความรู้สึกที่เส้นประสาท Femoral ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าร่วมกับมอร์ฟีน 0.1 มิลลิกรัม ทางไขสันหลัง มาร์วิน เทพโสพรรณ*, กรกมล ยุวพัฒนวงศ์, ดนิตา วีระเจริญกุล
2563 (2020) Depression and Quality of Life in Spinal Cord Injury Patients Living in the Community After Hospital Discharge ชลเวช ชวศิริ, Nopchanok Sukprasert, Srinual Chavasiri*
2563 (2020) การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ยา ibuprofen ร่วมกับยา acetaminophen เปรียบเทียบกับการใช้ยา acetaminophen ในการลดความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บภายหลังการคลอดบุตร ปรียาภรณ์ หาระสาย*, นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์
2563 (2020) การใช้ที่รัดหน้าท้องเพื่อลดการปวดแผลผ่าตัดหลังคลอดบุตร ธัญญารัตน์ สิงห์แดง*, อุษณีย์ สังคมกำแหง, ธนนิตย์ สังคมกำแหง
2563 (2020) Effect of Remote Ischemic Preconditioning on Myocardial Ischemia in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Randomized Controlled Trial Wongthep A, Karunasumetta C*, Tourthong W, Senarak P
2563 (2020) A Randomized Controlled Trial Comparing the Effects of an Arm Swing Exercise and Low Sodium Intake Education Program with Low Sodium Intake Education Alone on Cardiovascular Outcomes in Postmenopausal Women with Prehypertension Tantiprasoplap S, Piaseu N, Kanungsukkasem V, Taneepanichskul S*
2563 (2020) Efficacy of Omega-3 Fatty Acids in the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Paecharoen S*, Wongsuphasawat K, Tantiyavarong P
2563 (2020) Effects of Coenzyme Q10 on Sperm Motility of Infertile Men with Pyospermia Treated with Doxycycline: A Randomized Controlled Trial Chayachinda C, Thamkhantho M*, Ngamskulrungroj P
2563 (2020) Single Bolus Intravenous Ephedrine Attenuates Reduction of Core Body Temperature in Patients Undergoing Spinal Anesthesia for Arthroscopic Knee and Ankle Surgery Pravitharangul T*, Karnjanarachata C, Areeruk P, Thananuwong S, Komonhirun R
2563 (2020) ผลของการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อระหว่างมารดาและทารก ภายหลังคลอดโดยเร็ว ต่อประสิทธิภาพการดูดนมของทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานหนึ่งเดือน กรกนก เกื้อสกุล, นิตยา สินสุกใส*, วรรณา พาหุวัฒนกร, วิทยา ถิฐาพันธ์
2563 (2020) ภาพสะท้อนทางความคิดต่อการเจ็บป่วยและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคต่อมลูกหมากโต: การศึกษาความสัมพันธ์ กรณ์ นงค์กระโทก, ลินจง โปธิบาล*, โรจนี จินตนาวัฒน์
2563 (2020) ผลของการยืดกล้ามเนื้อทราพีเซียสร่วมกับการเจริญสติต่อการเปลี่ยนแปลงความตึงตัวและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ อรวรรณ บุราณรักษ์*, กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์
2563 (2020) The Good Skin Care Practices and Emollient Use since Early Infancy as the Primary Prevention of Infantile Atopic Dermatitis among Infants at Risk: a Randomized Controlled Trial Pajaree Thitthiwong*, Thantida Koopitakkajorn
2563 (2020) High Effective of 14-Day High-Dose PPI- Bismuth-Containing Quadruple Therapy with Probiotics Supplement for Helicobacter Pylori Eradication: A Double Blinded-Randomized Placebo-Controlled Study Piyakorn Poonyam, Peranart Chotivitayatarakorn, Ratha-Korn Vilaichone*
2563 (2020) ผลของการออกกำาลังกายแบบไอเยนกะโยคะต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ กนกพร สุคำวัง, ภารดี นานาศิลป, อังคณารัชต์ แก้วแสงใส*
2563 (2020) ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำานาจต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง จารวี คณิตาภิลักษณ์*, ทศพร คำผลศิริ, ลินจง โปธิบาล
2563 (2020) การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของระบบการคัดกรองโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด แบบตรวจคัดกรองกึ่งเร่งรัดเปรียบเทียบกับระบบปัจจุบัน ธาม เหล่าอารยะวัฒน์, นฤมล บำรุงสวัสดิ์, ปิยเมธ ดิลกธรสกุล, พีระพล วอง, นิลวรรณ อยู่ภักดี*
2563 (2020) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานทางการศึกษาด้านสุขภาพ ภาณีวร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อรลักษณ์ พัฒนาประทีป*, อัมรินทร์ ืทักขิญเสถียร
2563 (2020) การทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระงับการปวด โดยวิธี ultrasound-guided lateral transversus abdominis plane block ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดโรคนรีเวชทั่วไปผ่านทางหน้าท้อง  วชิรพร ภูริภูมิ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง