บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบภาวะเลือดออกทางช่องคลอด ผลข้างเคียง และการยอมรับระหว่างยา desogestrel และ lynestrenol ซึ่งใช้เป็นยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานแบบฮอร์โมนเดี่ยวหลังคลอด ณัฐชามญฑ์ เวทย์พิทยาคม, มานพชัย ธรรมคันโธ*
2561 (2018) Ondansetron กับการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนในขณะให้นมบุตรหลังการผ่าตัด cesarean section โดยการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชา bupivacaine ร่วมกับ morphine เข้าช่องนํ้าไขสันหลัง ดาสินี พุทธเจริญทอง, อารดา เจ๊ะโซะ, เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ*
2561 (2018) การศึกษาประสิทธิภาพของเจลว่านหางจระเข้ในการดูแลแผลหลังการทำเลเซอร์ 1,550 นาโนเมตร เส้นใยเออร์เบียม มนตรี อุดมเพทายกุล*, อุดมศักดิ์ บุญนริสรางกูร, เทพ เฉลิมชัย
2561 (2018) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบริการสุขภาพของรัฐ ในจังหวัดสงขลา ภัชชนก รัตนกรปรีดา, สุชาดา ภัยหลีกลี้*
2561 (2018) ประสิทธิภาพของยา Etoricoxib 120 มิลลิกรัม ในการลดการเจ็บปวดขณะใส่ห่วงคุมกำเนิด: การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มและปกปิดสองทางกับยาหลอก สิวะพร พีระนันทรังษี, มานพชัย ธรรมคันโธ*
2561 (2018) การศึกษาแบบทดลองสุ่มเปรียบเทียบการใช้ herbal lozenge กับการดูแลมาตรฐานหลังผ่าตัด เพื่อเร่งการกลับมาทำงานของลำไส้หลังผ่าตัดช่องท้องแบบเปิด สรินดา เลิศบรรณพงษ์, วีรพันธุ์ สุวรรณธรรมา*, เยาวนุช คงด่าน, จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์
2561 (2018) การสำรวจคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของคนพิการไทย พ.ศ.2558 ดารณี สุวพันธ์*, บุษกร โลหารชุน, รัชนี สรรเสริญ, วรรณรัตน์ ลาวัง, จิรพรรณ โพธิ์ทอง, ดลฤดี ศรีศุภผล, สาริณี แก้วสว่าง, ศุลีพันธุ์ โสลันดา
2561 (2018) ประสิทธิผลของที่นอนน้ำในการรักษาแผลกดทับและลดความเสี่ยงการเกิดแผลใหม่ กานต์ชนิต เทอดโยธิน*, เฉลิม กล่อมเกลี่้ยง, กมลวรรณ ใจคุ้มเก่า, สมรัฐ บุรีรัตน์, ธีรชัย เทอดโยธิน, ปราโมชย์ เลิศขามป้อม
2561 (2018) ประสิทธิผลของหมอนช่วยใส่ท่อหายใจในผู้ป่วยผู้ใหญ่ และความพึงพอใจของแพทย์และพยาบาล ชมพูนุช เนตรหาญ*, นิยม ชีพเจริญรัตน์, สุรพงษ์ หล่อสมฤดี, สรัตวดี หล่อสมฤดี, พัทยา งามหอม, จารุณี สุธีร์, วรวุฒิ แก้วหาญ, นันทิยา ภูมิแสน
2561 (2018) ผลการเตือนทางโทรศัพท์ต่อความร่วมมือในการใช้ยาลดความดันโลหิตของผู้ป่วยนอก นรรัตน์ สมเพชร*, ชิดชนก เรือนก้อน, อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
2561 (2018) คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังจากโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จันทรรัตน์ เลิศทองไทย, ชัยชนะ นิ่มนวล*
2561 (2018) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการฟอกเลือดการล้างไตทางช่องท้อง และกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไตในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วนิดา วิชัยศักดิ์, พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย*, ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
2561 (2018) ผลของการรำมวยโบราณประยุกต์ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาส่วนล่างและการทรงตัวในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม: การศึกษานำร่อง ณฐนนท คติยะจันทร์, เสาวนีย์ นาคมะเริง, พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, วัณทนา ศิริธราธิวัตร, ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์, กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์, ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ*
2561 (2018) การเปรียบเทียบผลการรักษาของการใช้คลื่นกระแทก และการใช้คลื่นความถี่สูงในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืดระยะเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อสะบัก ขวัญยุพา สุคนธมาน, พรพิมล สุขสันต์ไพศาล*
2561 (2018) ผลของการบำบัดด้วยแสงจ้าต่อการนอนหลับของผู้ป่วยวิกฤตหลังผ่าตัด ศิริมาศ โพธาราเจริญ*, สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย, ธวัชชัย เตชัสอนันต์, ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี
2561 (2018) Comparative Effectiveness of Mindfulness-Based Therapy in Sleep Quality of Chronic Insomnia Compared to Standard Cognitive Behavioral Therapy [CBT-I]: A Randomized Controlled Trial Jarturong Siritienthong, Tantawan Awirutworakul, ศักดา วัลลิภากร*
2561 (2018) A Randomized Controlled Trial Comparing Serum Theophylline Levels and Side Effects between Two Regimens of Aminophylline in Preterm Infants Kanmalee Jenjarat, ณพล จิตรศรีศักดา, นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ, แสงแข ชำนาญวนกิจ*
2561 (2018) Comparison of 3-Month Recurrence Rates after White-Light versus Narrow-Band Imaging Transurethral Resection for Non-Muscle Invasive Bladder Cancer: A Prospective, Randomized Control Trial Kant Buaban, Worapat Attawettayanon, Pokket Sirisreetreerux, วิทย์ วิเศษสินธ์ุ, กิตติณัฐ กิจวิกัย, วิสูตร คงเจริญสมบัติ, Suthep Patcharatrakul, Premsant Sangkum*
2561 (2018) Comparative Effectiveness of Active Group Music Therapy in Major Depressive Disorder Compared to Standard Group Psychotherapy: A Randomized Controlled Trial Pailin Gaewlai, ศักดา วัลลิภากร, Kanjanaporn Meeyai Perkins, Medhi Chantra, Nutchadarin Jaitieng, Siriyaporn Sephu, Pattara Wisajun, Sudawan Jullagate, Tantawan Awirutworakul*
2561 (2018) ผลการระงับปวดหลังผ่าตัดของการฉีดยาชา bupivacaine ครั้งเดียวที่แผลผ่าตัดกระดูกปลูกถ่ายเชิงกรานในการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังระดับคอด้านหน้า เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์*, อุ้มจิต วิทยาไพโรจน์, กิตติพงษ์ วิทยาไพโรจน์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง