วิทยานิพนธ์

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2552 (2009) การประเมินความเต็มใจจ่ายต่อปีสุขภาวะ โดยใช้สถานการณ์ตาบอด สิรินทร์ นาถอนันต์
2552 (2009) การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง พัทธรา ลีฬหวรงค์
2551 (2008) Cost-benefit analysis of screening HIV-antibody (AIDS) in venereal disease patients Sukonths Kongsin
2551 (2008) การวิเคราะห์ ต้นทุน-ผลได้ ของการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน วิษณุชัย ศรีจริยา
2551 (2008) การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการใช้ยากลุ่ม Cholinesterase inhibitors ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี
2551 (2008) การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการใช้ยา HMG-CoA reductase inhibitors (Statins) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ ยุพิน ตามธีรนนท์
2551 (2008) ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อความรุนแรงของอาการและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ขณะได้รับยาต้านไวรัส ชนกพร ศรีประสาร
2550 (2007) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักก่อนและหลังการผ่าตัด THASSANEE MEEPRASERT
2550 (2007) ชีวิตและการจัดการกับอาการด้วยตนเองของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดสองขั้ว KANOKRAT PIMROON
2550 (2007) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของวิธีการผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็กและวิธีสลายด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับผู้ป่วยโรคต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประเทศไทย สุดสวาทสวัสด์ิ ภูมิพันธ์
2550 (2007) การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนประสิทธิผลของวิธีการผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็กและวิธีสลายด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับผู้ป่วยโรคต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประเทศไทย สุดสวาทสวัสด์ิ ภูมิพันธ์
2550 (2007) การศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความพึงพอใจต่อการรับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย จิรายุ มหิทธิ์ยุทธนา
2550 (2007) คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ภัทรพล ตันเสถียร
2549 (2006) STRESS, COPING, SOCIAL SUPPORT, AND QUALITY OF LIFE OF FAMILY CAREGIVERS OF PERSONS WITH CANCER RECEIVING RADIOTHERAPY บุญมาศ จันศิริมงคล
2549 (2006) ประสบการณ์การมีอาการ วิธีจัดการกับอาการและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงมีปัญหากระเพาะปัสสาวะไวเกิน สุจินดา ไชยพยอม
2549 (2006) คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี SOMKID KONGYU
2549 (2006) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะในการดูแลแหล่งเผชิญความเครียดและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา BOONROD DONPRAPENG
2549 (2006) THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CARE SOCIAL SUPPORT BIO-MARKERS AND QUALITY OF LIFE AMONG PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS IN NATIONAL ACCESS TO ANTIRETROVIRAL PROGRAM CHUTIWAN JANKAMI
2549 (2006) ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแผลเลือดดำคั่งที่ขาได้รับการรักษาด้วยการพันผ้า เกศศิริ วงษ์คงคำ
2549 (2006) โปรแกรมการปฏิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ทศพร คำผลศิริ
ปี ชื่อ ผู้แต่ง