เกี่ยวกับเรา

     โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศไทย จัดทำโดย Ganesh SAP Research Unit คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับการสนับสนุนจาก โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP)) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (Health Systems Research Institute (HSRI)) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Thai Health Promotion Foundation) และ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

     ฐานข้อมูลนี้รวบรวมงานวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ทั้งจากฐานข้อมูลต่างประเทศและในประเทศไทย โดยเน้นงานวิจัยที่มีบริบทการวิจัยในประเทศไทย งานวิจัยที่นำเสนอในฐานข้อมูลนี้ผ่านการประเมินคุณภาพของงานวิจัยเพื่อความ สะดวกในการพิจารณานำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระดับคุณภาพของการวิจัยด้านนี้ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตของฐานข้อมูล

     ฐานข้อมูล "การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศไทย" นี้ เป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึงเรื่องยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งในระดับบุคคลและสังคม เฉพาะที่ทำการศึกษาในบริบทของประเทศไทย โดยรวบรวมจากวารสารวิชาการในประเทศไทย วารสารวิชาการต่างประเทศ รวมทั้ง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์

     ฐานข้อมูลนี้ ครอบคลุมงานวิจัย ดังต่อไปนี้

  • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ (economic evaluation) อาทิเช่น การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุน (cost-minimization analysis) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness analysis) การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ (cost-benefit analysis) และ การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ (cost-utility analysis)
  • งานวิจัยที่เป็นการศึกษา หรือประเมินผลได้ (outcome assessment) โดยเน้นเฉพาะการศึกษาแบบ Randomized control trial (RCT) ที่มีการเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ
  • งานวิจัยที่เป็นการประเมินคุณภาพชีวิต เฉพาะในรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative)

     งานวิจัยรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ cost of illness, cost of treatment (ยกเว้นงานที่มีการเปรียบเทียบตั้งแต่ 2 treatment ขื้นไป), case report, observational study ในระยะแรกนี้จะยังไม่ได้รวบรวมเข้ามาในฐานข้อมูลนี้

     เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ต้องการพิจารณานำข้อมูลงานวิจัยไปใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป ในการจัดทำฐานข้อมูลนี้จึงได้ทำการประเมินงานวิจัยเฉพาะงานที่เป็นการ ประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ (economic evaluation) โดยอาศัย บทสรุปคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ไว้ให้ผู้อ่านได้พิจารณาประกอบด้วย

     ผู้จัดทำฐานข้อมูล: Ganesh SAP Research Unit คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

     ผู้สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลนี้ ได้แก่ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์