การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาโรคแผลพุพองในเด็กด้วยยารับประทาน cloxacilin และยาทา mupirocin
พิเศษพงศ์ ปัทมะสุคนธ์*, สิริพร จิรัฐติกาลวงศ์
Department ofPediatrics, University ofTennessee, Medical Center at Knoxville, Knoxville, USA, 37920.
บทคัดย่อ
                จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาโดยการสุ่มของโรคแผลพุพองในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือนถึง 12 ปี จำนวน 116 ราย ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และสถานแรกรับเด็กภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2532 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2533 ด้วยยารับประทาน cloxacillin ขนาด 50 มก./กก./วัน วันละ 2 ครั้ง และยาทา 2 % mupirocin วันละ 2 ครั้ง ผลการเพาะเชื้อจากแผลพุพองพบว่าส่วนใหญ่พบเชื้อ group A streptococcus ร่วมกับเชื้อ Staphylococcus aureus ผลการรักษาทางคลินิกด้วยยารับประทาน cloxacillin ดีกว่าด้วยยาทา mupirocin แต่ไม่มีนัยสำคัญ (p = 0.124) และผลการกำจัดเชื้อของยา cloxacillin ดีกว่ายา mupirocin อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.017)
ที่มา
วารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพแห่งประเทศไทย ปี 2533, October-December ปีที่: 7 ฉบับที่ 4 หน้า 185-191