ผลการกดแผลห้ามเลือดโดยการใช้มือกดและใช้เครืองกดแผลในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจและหลอดเลือด
นิยม สุวรรณวงศ์
หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บทคัดย่อ
ที่มา
วารสารพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปี 2548, January-December ปีที่: 11 ฉบับที่ 1 หน้า 54-58