การเปรียบเทียบยาไมโสพรอสตอลรับประทานและยาไดโนโพรสโตนเหน็บช่องคลอดในการชักนำการคลอด
สาธิต ปิงสุทธิวงศ์
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของยาไมโสพรอสตอลรับประทานในการเตรียมความพร้อมของปากมดลูกและชักนำการคลอด เปรียบเทียบกับยาไดโนพรอสโตนเหน็บช่องคลอดวิธีการศึกษา: หญิงตั้งครรภ์ครบกำหนดที่มีข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอด จำนวน 78 ราย แบ่งโดยการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มแรกจำนวน 39 ราย ได้รับยาไมโสพรอสตอล รับประทาน 50 ไมโครกรัม ทุก 3 ชั่วโมง กลุ่มที่สองจำนวน 39 ราย ได้รับยาไดโนพรอสโตน 3 มิลลิกรัมเหน็บช่องคลอดผลการวิจัย: คะแนน Bishop หลังได้รับยา 12 ชั่วโมง ของกลุ่มไมโสพรอสตอล (8.07±2.49) มากกว่ากลุ่มไดโนพรอสตอล (7.00±1.64) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มยาจนถึงมดลูกหดรัดตัว และจนคลอดทางช่องคลอดไม่แตกต่างกัน วิธีการคลอดและอัตราการผ่าตัดคลอด ไม่มีความแตกต่างกัน พบ Hyperstumualtion syndrome ทั้งสองกลุ่ม กลุ่มละ 1 ราย แต่ไม่พบทารกขาดออกซิเจนในการศึกษาครั้งนี้สรุป: ยาไมโสพรอสตอล 50 ไมโครกรัม รับประทานทุก 3 ชั่วโมง มีประสิทธิผลในการเตรียมความพร้อมของปากมดลูกและชักนำการคลอด
ที่มา
วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 1 ปี 2544, May-August ปีที่: 3 ฉบับที่ 2 หน้า 76-82