ประสิทธิภาพในการป้องกันการมีไข้หลังผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องเปรียบเทียบระหว่าง Ampicillin และ Ampicillin ร่วมกับ Metronidazole
ดิลก ลาภานันต์
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ยา ampicillin ร่วมกับ metronidazole ก่อนและหลังผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดไข้หลังผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง เป็นการศึกษาแบบ randomized controlled trial กลุ่มศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับยา ampicillin ร่วมกับ metronidazole ก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 75 ราย กลุ่มควบคุม ได้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับยา ampicillin ก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 68 ราย เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องโดยเทคนิคมาตรฐานเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า การให้ยา ampicillin ร่วมกับ metronidazole สามารถลดอุบัติการณ์ การมีไข้หลังผ่าตัดจากร้อยละ 32.4 เหลือร้อยละ 14.7 ซึ่งมีประโยชน์ ช่วยประหยัดเวลา, ค่าใช้จ่ายในการสืบค้นหาสาเหตุไข้ และไม่เป็นการรบกวนผู้ป่วย
ที่มา
วารสารวิชาการเขต 12 ปี 2546, January-March ปีที่: 14 ฉบับที่ 1 หน้า 39-44
คำสำคัญ
การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง, การใช้ยาปฏิชีวนะป้องกัน