การศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพของ brevoxyl gel และ 5% benzoyl peroxide gel ร่วมกับ 1% clindamycin solution ในผู้ป่วยสิว
ปราณี พลังวชิรา, ปิติ พลังวชิรา*
Faculty of Post graduate studies, Srinakharinwirot University
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยสิวบริเวณใบหน้า 40 ราย ได้รับการรักษาโดยใช้ยา  brevoxyl เจล หรือ 5% benzoyl peroxide เจลร่วมกับ 1% clindamycin solution วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือนโดยวิธี Single blind parallel group (แบบคู่ขนาน) จากการศึกษาพบว่า ยาทั้ง 2 ตัวมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน แต่  brevoxyl gel จะเห็นผลการรักษาที่รวดเร็วกว่า คือ เห็นผลในช่วงอาทิตย์ที่ 3 และ 6 แต่จะได้ผลใกล้เคียงกับ 5% benzoyl peroxide เจล ร่วมกับ 1% clindamycin solution เมื้อสิ้นสุดการรักษาในอาทิตย์ที่ 12 และพบว่า brevoxyl gel จะมีการระคายเคืองน้อยกว่า เนื่องจากได้มีการใช้ตัวยาละลายเป็นเจลชนิดไฮโดรเฟส
ที่มา
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2541, December ปีที่: 5 ฉบับที่ 2 หน้า 61-66