ประสิทธิผลของยา buprenorphine เปรียบเทียบกับยา mepridine hydrochloride ในการบรรเทาอาการปวดระหว่างเจ็บครรภ์คลอด
วัลลภ ปานพูนทรัพย์
Department of Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University, Vajira Hospital
บทคัดย่อ
                การศึกษานี้ต้องการศึกษาประสิทธิผลของยา buprenorphine ในการระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บครรภ์เปรียบเทียบกับประสิทธิผลของยา mepridine ว่าแตกต่างกันหรือไม่ โดยการศึกษาแบบ blinded, random, prospective ในสตรีตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์ระยะ early active จำนวน 325 คน พบว่า การใช้ยา buprenorphine เข้าทางหลอดเลือดดำสามารถระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บครรภ์ได้นานกว่าการใช้ยา meperidine เข้าทางหลอดเลือดดำ แต่ประสิทธิผลของยา buprenorphine ชนิดอมใต้ลิ้นในการระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บครรภ์ต่ำกว่าการให้ยา meperidine เข้าทางหลอดเลือดดำ การให้ยา buprenorphine เข้าทางหลอดเลือดดำมีผลให้ช่วงระยะเวลารอคลอดยาวนานขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา meperidine เข้าทางหลอดเลือดดำ (322.85  185.69 vs. 257.62  118.54 นาที) แต่วิธีคลอดของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ยา buprenorphine และ meperdine มีผลกดการหายใจทารกหลังคลอด แต่ไม่มีผลต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดหรือทารกน้ำหนักตัวน้อย การให้ยา  promethazine ร่วมกับยาระงับปวดจะช่วยให้ประสิทธิผลของยาระงับปวดสูงขึ้น นอกจากฤทธิ์ในการช่วยลดการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน                สรุป การให้ยา buprenorphine เข้าทางหลอดเลือดดำสามารถระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บครรภ์ได้นานกว่าการให้ยา meperidine เข้าทางหลอดเลือดดำ แต่ประสิทธิผลของยา buprenorphine ชนิดอมใต้ลิ้นในการระงับความเจ็บปวดระหว่างการเจ็บครรภ์ต่ำกว่าการให้ยา meperidine เข้าทางหลอดเลือดดำ
ที่มา
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2541, June ปีที่: 5 ฉบับที่ 1 หน้า 1-8
คำสำคัญ
pain, buprenorphine, labor, meperidine, relief