การศึกษา Double Blinded, Randomized Controlled Trial เปรียบเทียบความสามารถ ในการหล่อลื่นขณะตรวจภายในระหว่างการใช้ K-Y gel และ Aloe vera gel
กนก สีจร, ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, พงษ์ ปทุมนากุล, วรลักษณ์ สมบูรณ์พร*, วิจิตร เกิดผล, เกรียงไกร โพธานันท์
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของความเจ็บปวดและศึกษาผลข้างเคียงที่เกิดจากการตรวจภายในระหว่างการใช้ K-Y gel และ Aloe vera gel เป็นสารหล่อลื่นวิธีการ:A double blinded, randomized controlled trialวัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจสอบภายในที่แผนกผู้ป่วยนอกทางนรีเวชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 400 ราย ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2542 โดยแบ่งเป็นใช้ K-Y gel 200 ราย และ Aloe vera gel 200 ราย ประเมินระดับความเจ็บปวดโดยใช้ Visual analogue scale และประเมินผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นภายในสัปดาห์แรกหลังจากการตรวจภายใน โดยให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามในไปรษณียบัตรผลการศึกษา: ไม่มีความแตกต่างออย่างมีนัยสำคัญของระดับความเจ็บปวดและผลข้างเคียงระหว่างการใช้ K-Y gel และ Aloe vera gel เป็นสารหล่อลื่นขณะตรวจภายในสรุป: เนื่องจากระดับความเจ็บปวดและผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ K-Y gel และ Aloe vera gel ในการตรวจสอบภายในไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ควรสนับสนุนให้มีการใช้ Aloe vera gel เป็นสารหล่อลื่นในการตรวจสอบภายใน เนื่องจากราคาถูกกว่า 
ที่มา
ศรีนครินทร์เวชสาร ปี 2545, April-June ปีที่: 17 ฉบับที่ 2 หน้า 99-104
คำสำคัญ
Aloe vera gel, K-Y gel, lubricant, per vaginal examination, การตรวจภายใน, สารหล่อลื่น