ประสิทธิภาพของยา Ethyl Loflazepate ในการรักษา ผู้ป่วยโรคแพนิค
ศิริรัตน์ สุขวัลย์
Devision of Psychiatry, Saraburee Hospital, Saraburee
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพนิค ตามหลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันฉบับที่ 4 (DSM-IV) จำนวน 21 ราย ได้รับการสุ่มเข้ารับการรักษาแบบ double-blind placebo controlled with cross-over design ด้วยยา ethyl loflazepate หรือ placebo เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และเปลี่ยนกลุ่มให้รับยาสลับกันอีก 4 สัปดาห์ ประสิทธิภาพของยาถูกประเมินโดย panic score, Hamilton Anxiety Rating Scale และ Hamilton Depression Rating Scale ผลการศึกษาพบว่า ethyl loflazepate มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคแพนิคมากกว่า placebo อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05) เนื่องจากยานี้ออกฤทธิ์ได้เร็วและมีฤทธิ์ข้างเคียงน้อย จึงเป็นยาอีกขนานหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้ในการรักษาโรคแพนิค
ที่มา
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2541, ตุลาคม-ธันวาคม ปีที่: 43 ฉบับที่ 4 หน้า 336-344
คำสำคัญ
ethyl loflazepate, panic disorder, panic score, โรคแพนิค