การเหน็บยา Misoprostol ก่อนทำการขูดมดลูกในหญิงวัยก่อนหมดระดู
อภิชาต ธีรพันธุวัฒน์
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเหน็บยา Misoprostol กับยาหลอก 6 ชั่วโมง  ก่อนที่จะทําการขูดมดลูก รูปแบบการศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบกัน 2 กลุ่ม สถานที่ศึกษา  กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี วิธีการศึกษาหญิงวัยใกล้หมดระดู อายุ45 ปีขึ้นไปที่มีข้อบ่งชี้ในการขูดมดลูกจะถูกสุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะได้รับยา Misoprostol 200 ไมโครกรัมเหน็บที่ posterior fornix 6 ชั่วโมง ก่อนขูดมดลูก อีกกลุ่มหนึ่งได้รับยาหลอกคือ วิตามินบี 6 เหน็บในลักษณะเดียวกัน จะทําการเปรียบเทียบการถ่างขยายของปากมดลูกด้วย Hegar dilator ก่อนเหน็บยาและหลังเหน็บยา 6 ชั่วโมง เพื่อเปรียบเทียบผล ผลการศึกษา-ขนาดความกว้างของปากมดลูกก่อนเหน็บยาไม่แตกต่างกันใน 2 กลุ่ม ค่าเฉลี่ยการขยายของปากมดลูก ก่อนกับหลังเหน็บยา Misoprostol กับยาหลอก เท่ากับ 1.85±0.99 มม. และ 0.38±_0.51 มม.ตามลําดับ การถ่างขยายของปากมดลูกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในกลุ่มที่เหน็บยา Misoprostolที่ p<0.001 โดยไม่มีผลข้างเคียงอย่างนัยสําคัญ สรุปการศึกษาการเหน็บ Misoprostol 200 ไมโครกรัม มีประสิทธิภาพในการถ่างขยายปากมดลูกในหญิงวัยใกล้หมดระดู โดยไม่พบผลข้างเคียงอย่างมีนัยสําคัญ 
ที่มา
วารสารโรงพยาบาลแพร่ ปี 2547, กรกฎาคม-ธันวาคม ปีที่: 12 ฉบับที่ 2 หน้า 1-6