การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา Propofol และ Propofol ร่วมกับ Ketamine ในการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยนอก
วิภาวี ศิริเดช
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์
บทคัดย่อ
 
Objective :  To evaluate and compare the effectiveness and side effects amongs propofol, propofol plus ketamine in outpatient anesthesia.
Research design :  Randomized controlled trial (RCT).
Setting :  Obstetrics operation room in Surin hospital.
Subjects :  Forty - two females with age 16 - 50 years for minor operation.
Method :  Forty - two females were randomly allocated to receive Fentanyl 1 µg./kg. plus propofol 2 mg./kg. IV in group I (n=21) or Fentanyl 1 µg./kg. plus propofol 1 mg./kg. plus ketamine 0.5 mg./kg. IV in group II (n=21) Patient were evaluated in terms of quality of anesthesia, cardio pulmonary stability, recovery profile and post operative complication.
Result :  Compared with patients in group 1, patients in group 2 had a significantly cardiovascular stability, less oxygen supplement, and none of them required supplemental anesthetic drug. When comparing the recovery from anesthesia, the time to discharge in group 1 (99.10 ± 23.12) was significantly shorter than in group 2 (131.43 ± 30.92) they also had fewer side effect, (nausea, vomiting, vertigo and headache).
Conclusion :  The addition of ketamine (0.5 mg./kg) to propofol (1 mg./kg) provided hemodynamic stability, less respiratory depression and decresesd anesthetic requirement but delay in discharge times. However, propofol - ketamine can be used as an alternative effective anesthetic technique.
 
ที่มา
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ปี 2546, January-April ปีที่: 18 ฉบับที่ 1 หน้า 19-23