การศึกษาเปรียบเทียบผลของ 0.75% และ 1% Ropivacaine เมื่อฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์
บทคัดย่อ
 
วัตถุประสงค์: ศึกษาผลของการฉีด 0.75%  ropivacaine เปรียบเทียบกับ 1% ropivacaine 2.5 มล.เท่ากัน เข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยไทย
รูปแบบการวิจัย: Randomized trial
สถานที่ศึกษา:  กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่าง: ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2546 จำนวน 104 ราย
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่สามารถทำผ่าตัดได้สำเร็จด้วย spinal ropivacaine กลุ่มที่ได้รับยา 0.75% ropivacaine มีจำนวน 88.46% เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ ยา 1 % ropivacaine มีจำนวน 96.15% พบว่าความแรงของการชาและการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อสัมพันธ์กับ ขนาดของยาชาเฉพาะที่ โดยพบว่าการเพิ่มขนาดของยาชาที่ทำให้เพิ่มระยะเวลาของการชาและการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อส่งผลถึงระยะเวลาการลดระดับของการชาและการกลับมีแรงของกล้ามเนื้อรวมทั้งระยะเวลาที่ต้องการยาแก้ปวดก็นานออกไป แต่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์
สรุป: ropivacaine เป็นทางเลือกที่เหมาะสมใน spinal anesthesia สำหรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โดใช้ขนาด 18.75 และ 25 มิลลิกรัม ได้ผลดี และมีความปลอดภัยในผู้ป่วยไทย
 
ที่มา
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ปี 2546, May-August ปีที่: 18 ฉบับที่ 2 หน้า 15-28
คำสำคัญ
Spinal anesthesia, Cesarean delivery, Ropivacaine