การใช้ยา Parecoxib ระงับปวดระหว่างการทำ ESWL
พวงเพชร มีสวัสดิ์, พัชรี ยิ้มรัตนบวร, ไพโรจน์ จึอนุวัตร*
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์
บทคัดย่อ
 
                การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการสลายนิ่วด้วยวิธี extracorporeal shock wave litrotripsy (ESWL) ต้องการให้ผู้ป่วยรู้สึกสบาย หลับและไม่ปวด ยา parecoxibs มีประสิทธิภาพในการระงับปวดขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดโดยไม่มีผลข้างเคียง
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษา Double-blind randomized controlled trial ผู้ป่วยนิ่วในไตที่มารับการรักษาด้วยวิธี ESWL อายุ 15-70 ปี ASA I-II หลังได้ยา acetaminophen 100 mg. และ benzodizipine 5 มิลลิกรัม ก่อนทำหัตถการ แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มโดยวิธีสุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับยาหลอก (placebo) กลุ่มที่ 2 ได้รับยาฉีด parecoxib 40 มิลลิกรัม บันทึกข้อมูลทั่วไปสัญญาณชีพและคะแนนความเจ็บปวด (Visual Analog Scale) ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาทำหัตถการ
สถิติ: ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 95% CI และ Repeated measure ANOVA
ผลการศึกษา: คะแนนความเจ็บปวด (VAS) กลุ่มที่ 1 (ควบคุม) เฉลี่ย 1.42-4.60 กลุ่มที่ 2 (ศึกษา) เฉลี่ย 1.6-4.60 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สรุป: การใช้ยา parecoxibs ฉีดไม่มีประสิทธิภาพในการระงับปวดขณะทำ ESWL
 
ที่มา
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ปี 2547, September-December ปีที่: 19 ฉบับที่ 3 หน้า 53-61