ขนาดของยาแก้ปวดมอร์ฟีนที่เหมาะสมในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สิรีธร โชลิตกุล*, สุรพล อริยานุกิจจา, จลกลนี กิตยากุล, Khageepan Khaewpanan
Anesthesia unit, Chiangrai Prachanukroh Hospital
บทคัดย่อ
 
ที่มาและวัตถุประสงค์: ปัจจุบันการให้บริการระงับปวดแก่ผู้ป่วยเด็ก ศัลยแพทย์เด็กของโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ได้ใช้ขนาดของยา morphine 0.08 mg/kg ตามเวลาทุก 4 ชั่วโมง ร่วมกับแบบร้องขอ ซึ่งยังขาดการศึกษาว่าขนาดของยา morphine ที่เหมาะสมควรจะใช้ขนาดเท่าไร เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษา ขนาดของยาแก้ปวดมอร์ฟีนที่เหมาะสม โดยต้องการศึกษาเปรียบเทียบ ขนาดของยาแก้ปวดที่ให้ในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขนาดของยาแก้ปวดที่ให้ในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดที่เหมาะสม
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบ prospective single blind cohort study โดยการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่างศึกษาในผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีจนถึง 14 ปี โดยผู้ปกครองเด็กยินยอมเข้าร่วมการวิจัย มีการประมาณจำนวนกลุ่มตัวอย่างการศึกษา 90 รายโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สุ่มเข้ากลุ่ม 3 กลุ่ม ใช้วิธีสุ่มตาม Random number table และใส่ซองปิดผนึก เพื่อเลือกขนาดของยาแก้ปวดมอร์ฟีน กลุ่มละประมาณ 30 ราย กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ได้รับยาแก้ปวดหลังผ่าตัดขนาด 0.05 mg/kg กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มเด็กที่ได้รับยาแก้ปวดหลังผ่าตัดขนาด 0.08 mg/kg และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มเด็กที่ได้รับยาแก้ปวดหลังผ่าตัดขนาด 0.1 mg/kg โดยผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มได้รับยาตามเวลา และได้ยาระงับปวดแบบร้องขอ ระยะเวลาตั้งแต่ มิถุนายน 2554 ถึง กันยายน 2554 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย chi-square test, t- test และ exact probability test
ผลการศึกษา: ค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดทุก 4 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดตามระยะเวลาของกลุ่ม ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน ขนาดยาแก้ปวดทั้ง 3 กลุ่มได้รับตามเวลา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับยาแก้ปวดขนาดต่างกัน ได้รับยาตามเวลาไม่ต่างกัน ส่วนการให้ยาแก้ปวดเพิ่มตามที่ผู้ป่วยร้องขอ
จากการให้ยาแก้ปวดตามเวลา ไม่แตกต่างกัน ทั้ง 3 กลุ่ม
สรุปและข้อเสนอแนะ: ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด พบว่าขนาดของยาระงับปวดมอร์ฟีนต่างกันทั้ง 3 ขนาดให้ผลในการระงับปวดไม่แตกต่างกัน โดยเสนอแนะขนาดของยาระงับปวดมอร์ฟีนที่เหมาะสม ควรใช้ที่ 0.05 mg/kg ตามเวลาทุก 4 ชั่วโมง เนื่องจากการศึกษาพบว่าสามารถลดระดับความปวดของผู้ป่วยเด็กได้
ในการดูแลหลังผ่าตัดของผู้ป่วย
 
ที่มา
เชียงรายเวชสาร ปี 2554, ปีที่: 3 ฉบับที่ 2 หน้า 27-35
คำสำคัญ
Postoperative, children, Appropriated, Morphine dose